Planlægning og ekspropriation

Planloven og den fysiske planlægning spiller en stor rolle i dagligdagen for både kommunale myndigheder, private virksomheder og borgere.

Vi rådgiver

Vi rådgiver i såvel konkrete sager og afgørelser som om den generelle regulering, herunder:

  • Kommune- og lokalplanlægning
  • Retlige spørgsmål om miljøvurdering og VVM
  • Lokalplanpligt og mulighederne for udstedelse af forbud
  • Rækkevidden og klarheden af lokalplanbestemmelser samt om mulighederne for dispensation
  • Håndhævelse af gældende lokalplaner

Ekspropriation til fordel for forsyningsvirksomheder

Selv om de fleste vand- og spildevandsforsyninger fortsat er kommunalt ejet, giver adskillelsen af myndighed og drift anledning til afgrænsningsspørgsmål inden for ekspropriationsområdet. Det gælder eksempelvis spørgsmål om fordelingen af opgaver og omkostninger i forbindelse med ekspropriationernes gennemførelse, ligesom forsyningsselskaberne også i forbindelse med frivillige handler bliver mødt med ønske om ”salg på ekspropriationslignende vilkår”.

Vi bistår såvel kommuner som forsyningsselskaber med rådgivning inden for området.

Retssager og administrative klagesager

Vi tilbyder bistand i forbindelse med retssager vedrørende planretlige forhold og i forbindelse med administrative klagesager ved Natur- og Miljøklagenævnet og andre klageinstanser.

Ekspropriation og overtagelsespligt

En lang række love på energi- og miljøområdet indeholder hjemmel til ekspropriation. Selv om der i loven er hjemmel til at ekspropriere, er det imidlertid ikke ensbetydende med, at der altid kan eksproprieres. Der skal ofte foreligge et særligt ekspropriationsgrundlag, og ekspropriationen skal være ”nødvendig”, hvilket må vurderes konkret fra sag til sag. Der findes således en række regler og faldgruber, som man skal være opmærksom på, når man bevæger sig inden for området. Helt uafhængigt heraf opstår spørgsmålet, hvilken erstatning der skal tilbydes i forbindelse med ekspropriation, og efter hvilke principper den skal opgøres.

Vi tilbyder i den forbindelse rådgivning og vejledning om hjemmel og ekspropriationsgrundlag samt rådgivning og bistand med hensyn til ekspropriationsprocessen og fastsættelse og opgørelse af ekspropriationserstatninger.

Arbejdsområder

Affald

Biogas

Borgerenergifællesskaber

Drikkevand

El

Kommunernes retsforhold

Miljøvurdering og habitatbeskyttelse

Natur og miljø

PTX og Carbon Capture

Planlægning og ekspropriation

Proces

Sol- og vindenergi

Spildevand

Udbud og entreprise

Varme

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.