Lovpligtige oplysninger

Advokatfirmaet Energi & Miljø, CVR-nr. 41460830, er et advokatpartnerselskab.

Forsikrings- og garantiselskab

Advokatfirmaet Energi & Miljø har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring hos:

HDI Danmark
Indiakaj 6, 1. sal
2100 København Ø
Policenummer: 156-08655234-14008

Bemærk venligst, at Advokatfirmaet Energi & Miljø i forretningsbetingelsernes afsnit om ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring har fastlagt forskellige forhold i tilknytning til advokatfirmaets forsikringsdækning.

Hvidvaskregler – baggrund og konsekvenser for advokatvirksomheder

Advokatfirmaet Energi & Miljø er – i lighed med alle andre danske advokatvirksomheder samt en række andre typer virksomheder – underlagt reglerne i “hvidvaskloven” (Lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme).

Formålet med hvidvaskloven er – som det fremgår af lovens titel – at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme. Advokater og advokatvirksomheder er efter hvidvaskloven bl.a. forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om deres klienters identitet.

Advokatfirmaet Energi & Miljø retter naturligvis også fokus på dette område, internt såvel som eksternt. Eksternt udmøntes dette primært i, at vores klienter vil blive mødt med krav om at skulle udlevere persondokumentation, typisk i form af kopi af pas eller kørekort samt adresseoplysninger, når vi etablerer et klientforhold og/eller ved behandling af konkrete sager.

Klagevejledning

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Energi & Miljø og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet Energi & Miljøs advokater, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til

Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/

Klientkonto og dækningsmaksimum

Advokatfirmaet Energi & Miljø har klientkonto i Sparekassen Kronjylland. I tilfælde af bankens konkurs får indskydere dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantifonden dækker indskud op til 100.000 Euro (ca. kr. 750.000,00). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende transaktioner med fast ejendom, som hovedsageligt har været anvendt privat, idet disse er dækket med op til 10 mio. Euro i 12 måneder fra pengene blev sat på kontoen.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.