El

Elforsyningsområdet er undergivet en omfattende regulering, som for en stor dels vedkommende er baseret på EU-lovgivning.

Mange forsyningsvirksomheder – især på varme- og spildevandsområdet – har elproduktion som en biaktivitet, og reguleringen af elforsyningsområdet stiller derfor også krav til dem.

Selskabsdannelse

Vi rådgiver i forbindelse med selskabsdannelse bl.a. med henblik på at sikre en organisering af virksomheden, der både tilgodeser hensynet til en optimal driftsøkonomi og er i overensstemmelse med selskabslovens og elforsyningslovens krav.

Elhandel og prisregulering

Vi rådgiver ved indgåelsen og fortolkningen af elhandelskontrakter samt vedrørende elforsyningslovens prisregulering i øvrigt. Vi bistår også i forbindelse med sager for energimyndighederne om elselskabernes prisforhold.

Samdrift med andre forsyningsområder

Vi rådgiver affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeværker, spildevandsforsyninger og andre forsyningsvirksomheder med berøring til elforsyningsområdet i spørgsmål om fordeling af fællesomkostninger og samdriften med elforsyningen i øvrigt.

Arbejdsområder

Affald

Biogas

Borgerenergifællesskaber

Drikkevand

El

Kommunernes retsforhold

Miljøvurdering og habitatbeskyttelse

Natur og miljø

PTX og Carbon Capture

Planlægning og ekspropriation

Proces

Sol- og vindenergi

Spildevand

Udbud og entreprise

Varme

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.