Spildevand

Vand-, spildevand- og vandløbsområdet er et intensivt reguleret område, hvor hensyn til miljø, forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet stedse skal balancere.

Reguleringen af vandsektoren

Områdets struktur blev væsentligt ændret i 2010, hvor vandsektorreformen medførte, at de kommunale vand- og spildevandsforsyninger skulle udskilles i særskilte kapitalselskaber. Reguleringen af vandsektoren har endvidere gennemgået en omfangsrig ændring pr. marts 2016.

Balancering og specialistviden

Balancering af de forskellige og til dels modsatrettede hensyn med en kompleks struktur vedrørende myndighed og drift stiller store krav til den juridiske rådgivning, som vandselskaber, kommuner og private virksomheder efterspørger i dag.

Vi har særlig specialistviden om vandsektoren og reguleringen af vandløb med baggrund i mange års erfaring med rådgivning indenfor denne sektor, herunder om:

  • Vandsektorlovens regler
  • Tilknyttet aktivitet i vandselskaber
  • Stoploven
  • Forbrugerindflydelse i vandselskaber
  • Vandselskabers udnyttelse af energiressourcer

Fusioner, samarbejder, selskabsstiftelse og frasalg

Vi bistår med fusioner, etablering og omstrukturering af vandselskaber samt rådgiver i andre selskabsretlige spørgsmål, f.eks. vedrørende ledelsesmæssige forhold samt vedtægtsændringer.

Prissætning af ydelser omfattet af vandforsyningsloven og betalingsloven

Vi rådgiver vandselskaber om takstfastsættelse og opkrævning af tilslutningsbidrag mv. Endvidere bistår vi med klagesager i forbindelse med afgørelser fra Forsyningssekretariatet og med ansøgninger om tillæg efter bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. Vi bistår i forhold til kommunernes takstgodkendelse og med sager, hvor kommuner modregnes i bloktilskud som følge af stoplovens regler.

Rådgivning i forbindelse med myndighedsafgørelser

Vi bistår kommuner, når der skal træffes myndighedsafgørelser inden for vand- og spildevandsområdet, og når eksisterende afgørelser skal håndhæves. Endvidere bistår vi i forbindelse med klagesager på området, både for kommuner og vandselskaber.

Ejerskab til og flytning af ledninger

Vi bistår i forbindelse med afklaring af ejerskab til ledninger og sager, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt der skal betales for ledningsflytninger. Om nødvendigt føres sager om ejerskab til og flytninger af ledninger af os ved domstolene.

Arbejdsområder

Affald

Biogas

Borgerenergifællesskaber

Drikkevand

El

Kommunernes retsforhold

Miljøvurdering og habitatbeskyttelse

Natur og miljø

PTX og Carbon Capture

Planlægning og ekspropriation

Proces

Sol- og vindenergi

Spildevand

Udbud og entreprise

Varme

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.