Varme

Varmeforsyningsområdet er en intensivt reguleret sektor. Sektoren udgør en vigtig komponent i omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energi samt et smart energi-system.

Store krav til den juridiske rådgivning

Sektorens struktur- og kapitalforhold er i dag væsentlig anderledes, end da varmeforsyningsloven blev vedtaget i 1975. Det stiller store krav til den juridiske rådgivning, som varmeproducenter, varmeaftagere og projektgodkendende myndigheder efterspørger i dag.

Varmeaftaler

Som følge af varmeforsyningslovens intensive regulering af prissætning og Energitilsynets rimelighedstilsyn er rammerne for parternes indgåelse af varmeaftaler ikke fri. Vi rådgiver i forbindelse med de retlige rammer, der gælder for parternes indgåelse af varmeaftaler.

Køb og salg af varmeforsyningsvirksomheder og
-anlæg

Vi yder rådgivning under forberedelse af varmeforsyningsvirksomheder og -anlæg med henblik på salg, ligesom vi bistår med udarbejdelsen af juridiske undersøgelser (due diligence) for potentielle købere.

Vi bistår vores klienter under hele processen eller på særligt kritiske punkter, f.eks. ved gennemgang eller udarbejdelse af købsaftaler bl.a. for at sikre, at forudsætningerne for overdragelsen er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisregulering.

Varmeplanlægning

Vi rådgiver under alle faser af projektgodkendelsen: fra udarbejdelsen og kvalitetssikring af konkrete projektforslag til selve myndighedsbehandlingen, ligesom vi bistår vores klienter i sager for Energiklagenævnet og ved domstolene.

Fusioner, samarbejder og selskabsstiftelse

Vi bistår med fusioner, etablering og omstrukturering af varmeforsyningsvirksomheder. Vi rådgiver også i andre selskabsretlige spørgsmål, f.eks. vedrørende bestyrelsesarbejdet eller i forbindelse med vedtægtsændringer.

Retssager og sager for Energitilsynet og Energiklagenævnet

Vi har ført et stort antal retssager ved domstolene på varmeområdet samt ført mange sager for Energiklagenævnet, særligt hvor kommunens projektgodkendelse er blevet påklaget.

Vi rådgiver varmeproducenter og -aftagere ved indgåelse og fortolkning af varmeleveringsaftaler og i andre spørgsmål vedrørende varmeforsyningslovens prisregulering i forbindelse med sager ved Energitilsynet og Energiklagenævnet. Vi hjælper med at få ydelserne prissat rigtigt og få eventuel over- eller underdækning opgjort og tilbageført.

Geotermi

I dag udgør udnyttelsen af geotermiske energiressourcer en mindre andel af den samlede, danske varmeforsyning, men det vurderes at geotermisk produktion har potentialet til på sigt at udgøre en vigtig del heraf.

Udfordringerne i forbindelse med udviklingen af geotermiske projekter består naturligvis i at sikre overholdelse af myndighedskrav og opnåelse af projektrettigheder. Det er dog særlig væsentligt for geotermiske projekter at fokusere på minimeringen af borerisikoen. En del af risikoen kan afdækkes ved såkaldte lost-in-hole og dry-hole forsikringer, og man bør generelt fokusere meget på kontrakt- og forsikringsvilkår. Under borearbejdet og konstruktionen af det efterfølgende anlæg skal hele kontraktstrukturen adressere og minimere risici samt regulere tidsplan, kontraktomfang, grænseflader mellem leverandøren af boreudstyret, de andre leverandører og leverancepriser.

Vi bistår i spørgsmål om allokering, verifikation og returnering af CO2-kvoter. Endvidere bistår vi i forbindelse med aftaler om overdragelse af kvoter og fordeling af kvoter mellem producent og aftagere i henhold til varmeforsyningsloven.

Vi rådgiver aktører på alle niveauer inden for geotermi, herunder kommuner, forsynings- og energiselskaber, banker, investorer og rådgivere.

Arbejdsområder

Affald

Biogas

Borgerenergifællesskaber

Drikkevand

El

Kommunernes retsforhold

Miljøvurdering og habitatbeskyttelse

Natur og miljø

PTX og Carbon Capture

Planlægning og ekspropriation

Proces

Sol- og vindenergi

Spildevand

Udbud og entreprise

Varme

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.