Tilbud skulle være afvist som følge af interessekonflikt

Retten i Odense har truffet afgørelse om, at en forbigået tilbudsgiver var berettiget til erstatning som følge, at den vindende tilbudsgiver skulle have været udelukket som følge af interessekonflikt.

Sagen angik et udbud med forhandling efter udbudslovens afsnit II om udførelse af et anlægsarbejde i totalentreprise med tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Forud for sagens behandling ved domstolen var sagen blevet behandlet ved Klagenævnet for Udbud, hvor klagen angik den kvalitative tildelingsvurdering m.m. Klagenævnet traf ved kendelse af 21. februar 2019 afgørelse om ikke at tage klagen til følge.

Klageren indbragte derefter sagen for retten og gjorde nu bl.a. gældende, at den vindende tilbudsgiver skulle have været udelukket på grund af en nærmere angivet interessekonflikt.

Byretten fandt, at ordregiveren havde været forpligtet til at udelukke den vindende tilbudsgiver i medfør af udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 1, som følge af den omtalte interessekonflikt, og pålagde ordregiveren at betale en erstatning på 5 mio. kr. til dækning af klagerens (sagsøgerens) tab ved ikke at have fået kontrakten. Påstande om, at ordregiveren skulle tilpligtes at annullere udbuddet og at bringe kontrakten med den vindende tilbudsgiver til ophør i medfør af udbudslovens § 185, stk. 2, blev ikke taget til følge.

Retten i Odenses dom af 6. november 2020, sag BS‐18072/2019‐ODE.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.