Der var ikke plausible indikationer på konkurrenceforvridning

Silkeborg Genbrug og Affald A/S (herefter Silkeborg Affald) afholdte et udbud vedrørende affaldsindsamling i en periode. Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet på grundlag ad underkriterierne Pis, der vægtede 70 % og Kvalitet, der vægtede 30 %. Tilbuddene vil få point efter en skala fra 0-8 ved brug af en gearet lineær pointmodel. Pointmodellen var udarbejdet på en sådan måde, at det var af betydning for pointgivningen, hvor højt det største tilbud lå contra det laveste tilbud. Der indkom priser fra fire tilbudsgivere, hvoraf to reelt havde samme ejere (City Renovation A/S og HCS A/S). På City Renovation A/S og Urbasers udbudspris var der en forskel på knap 20 mio. kr.

Silkeborg Affald valgte herefter at indgå kontrakt med HCS A/S, hvorefter Urbaser klagede til Klagenævnet for Udbud.

En uge efter klagens indgivelse aflyste Silkeborg Affald imidlertid udbuddet. Baggrunden herfor var, at efter en landspolitisk aftale, der var blevet indgået under udbuddet, ville Silkeborg Affalds behov ændre sig væsentligt, og der var derfor behov for, at udbuddet blev tilpasset en kontrakt, der kunne rumme ændringerne.

Urbasers klage angik det oprindelige udbud. Overordnet gjorde Urbaser gældende, at Silkeborg Affald havde overtrådt principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet ved at tildele HCS A/S kontrakten og ved at udvide spredningen i evalueringsmetoden.

Urbaser begrundede dette med, at de to tilbudsgivere reelt havde samme ejer og deres tilbudspriser var koordineret ved, at den anden tilbudsgiver havde afgivet en urealistisk høj indkøbspris med det formål at påvirke tilbudsvurderingen efter underkriteriet pris, selvom både HCS A/S Renovation og City Renovation A/S var omfattet af udelukkelsesgrundende i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

Klagenævnet tog ikke klagen til følge. Klagenævnet fandt, at en ordregiver har et vist skøn ved vurderingen af, om der foreligger tilstrækkeligt plausible indikationer for konkurrencefordrejning som omtalt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4. Af tilbuddene fra HCS A/S og City Renovation A/S fremgik ikke nærmere oplysninger om HCS A/S’ og City Renovation A/S’s ejerforhold. Uanset prisforskellene var der således ikke på tidspunktet for tildelingsbeslutningen sådanne plausible indikationer på, at tilbuddene fra HCS A/S og City Renovation A/S var koordineret, at ordregiveren var forpligtet til at se bort fra tilbuddene eller til at undersøge nærmere, om der forelå sådanne omstændigheder.

Silkeborg Affald blev først klar over de omtalte ejerforhold ved klagerens indgivelse. Da Silkeborg Affald kort efter annullerede udbuddet, kunne dette ikke føre til en undersøgelsespligt for Silkeborg Affald.

Klagenævnet for Udbuds kendelse, Urbaser A/S mod Silkeborg Genbrug og Affald A/S, af 7. april 2021 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.