Kommunen behøvede ikke på forhånd oplyse mængder for anskaffelser

Der var tale om et udbud af en rammeaftale om levering af sportsartikler med tildelingskriteriet pris. Udbuddet var iværksat af en række kommuner i fællesskab.

Udbudsbetingelserne indeholdte en tilbudsliste, der angav en række forskellige varer, som tilbudsgiveren skule give pris for. For hver vare var der angivet en vægt. Herudover fremgik det, at tilbudspriserne for hver vare ville blive ganget med den angivne vægt og summen af vægten for alle varerne ville blive lagt sammen og udgøre den evalueringstekniske tilbudspris.

Der indkom tilbud fra tre tilbudsgivere, herunder A Sport A/S og Tress A/S. Næstved Kommune valgte efter tilbudsvurdering at indgå kontakt med A Sport A/S, der havde den laveste evalueringstekniske tilbudspris.

Tress A/S klagede herefter til Klagenævnet for Udbud. Overordnet kan klagepunkterne sammenfattes således: Næstved Kommunes fremgangsmåde ved tilbudsvurderingen var i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Dette blev begrundet med, at der ikke på forhånd var oplyst mængder for de forventede anskaffelser af de enkelte varer og fordi der ikke var angivet begrundelser for de enkelte vægtninger.

Næstved Kommune anførte heroverfor, at vægtningen var udtryk for kommunens skøn over de forventede anskaffelser.

Klagenævnet tog ikke klagen til følge. Klagenævnet udtalte i den forbindelse, at ved et udbud med mange varelinjer skal ordregiveren foretage en evaluering, der er repræsentativ i forhold til det forventede indkøbsbehov/volumen eller foretage en vægtning af hver varelinje.

Kommunen havde ikke oplyst, hvor meget de forventede at indkøbe af de enkelte produkter. Kommunen havde i stedet angivet en vægtning af de enkelte produkter. Der er desuden ikke i udbudsreglerne krav om, at udbudsmaterialet indeholder nærmere oplysninger om, hvordan den skønnede vægtning er fremkommet. Dette skøn er overladt til ordregiveren og tilsidesættes som det klare udgangspunkt ikke af klagenævnet.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. maj 2021, Tress A/S mod Næstved Kommune, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.