Stadfæstelse af påbud om deltagelse i vandsamarbejde

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet en kommunes påbud i en sag om en almen vandforsynings (vandværks) deltagelse i vandforsyningssamarbejde i kommunen. 

Sagen drejede sig om et vandsamarbejde efter vandforsyningslovens § 52b, hvor en vandforsyning ikke frivilligt ønskede at deltage. Der var flere drøftelser og flere møder med vandforsyningen (klager), men der kunne ikke opnås enighed, hvorfor der i sidste ende blev udstedt påbud om deltagelse i vandsamarbejdet fra kommunens side.

Vandforsyningen (klager) indbragte påbuddet for Miljø- og Fødevareklagenævnet med flere klagepunkter.

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede påbuddet og fandt herved, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at det meddelte påbud efter vandforsyningslovens § 48, stk. 1, var nødvendigt.

Nævnet har herved lagt vægt på, at et samarbejde efter nævnets opfattelse vil øge det faglige niveau i forbindelse med beskyttelsen af grundvandsressourcerne og derved sikre en effektiv gennemførelse af grundvandsbeskyttende tiltag.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at sikring af en udgiftsudligning mellem kommunens vandforsyninger i forbindelse med beskyttelsen af grundvandsressourcen er en saglig grund til at udstede påbuddet, når der henses til, at det ikke altid er muligt at fastlægge, hvilket vandværk der har fordel af grundvandsbeskyttende tiltag på grund af indvindingens omfang og den geologiske kompleksitet.

Nævnet fandt endvidere ikke, at der er sket usaglig forskelsbehandling, ved at kommunen ikke havde meddelt påbud om deltagelse i samarbejdet til to andre vandværker. Nævnet har herved lagt vægt på, at der ikke var tale om sammenlignelige forhold.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 25. juni 2020 (18/04896) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.