Klage over lovligheden af vedtægter for afvandingslag afvist

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviste den 24. april 2020 at realitetsbehandle en klage fra en sommerhusejer over lovligheden af vedtægterne i et afvandingslag, som Sønderborg Kommune havde godkendt i 2013.

Sommerhusejeren rettede henvendelse til Sønderborg Kommune, den 3. december 2019. Her anførte ejeren bl.a., at en vedtægtsbestemmelse om bestyrelsens sammensætning ikke var lovlig efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering, da bestyrelsen ifølge vedtægterne udpeges af et frivilligt samarbejdsudvalg og ikke af generalforsamlingen, som foreskrevet i bekendtgørelsen.

Kommunen svarede, den 15. januar 2020, på sommerhusejerens henvendelse. Kommunen oplyste, at spørgsmålet om vedtægtsbestemmelsen havde været behandlet på lagets generalforsamling flere gange – dog uden et flertal til at ændre bestemmelsen. Bestemmelsen blev indført efter ønske fra bestyrelsen for det tidligere lag, hvorfor det var kommunens opfattelse, at vedtægtsbestemmelsen var i overensstemmelse med lagmedlemmernes ønske. Kommunen henviste samtidig til, at der ikke blev klaget over vedtægterne ved deres vedtagelse i 2013, men at kommunen ikke vil modsætte sig, hvis laget ønsker at ændre bestemmelsen.

Sommerhusejeren indbragte herefter sagen for Miljø- og Fødevareklagenævnet, som konstaterede, at vandløbsmyndighedens afgørelser efter vandløbslovens § 80 som udgangspunkt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En afgørelse er i forvaltningslovens forstand defineret ved, at den fastsætter, hvad der er eller skal være ret i det foreliggende tilfælde.

I det konkrete tilfælde fandt nævnet dog, at Sønderborg Kommunes svar i den konkrete sag ikke havde karakter af en afgørelse i vandløbslovens eller forvaltningslovens forstand, men alene indeholdt en uforbindende udtalelse om sagens faktiske omstændigheder og en retlig vurdering, hvor kommunen henviste til, at ændring af vedtægterne vil kunne ske efter lagets ønske.

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærkede endvidere, at den retsstiftende afgørelse om indholdet af vedtægterne skete ved kommunens vedtagelse af vedtægterne i 2013 i medfør af vandløbslovens §§ 39 og 40.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 24. april 2020 er optrykt i MAD 2021.115.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.