Ændring af drikkevandsbekendtgørelsen i høring

Miljøministeriet har den 23. april 2021 sendt et forslag til ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg i høring. Høringsfristen er den 21. maj 2021.

Formålet med høringsudkastet er at tilpasse bestemmelserne om dispensationsadgang ved overskridelse af kvalitetskrav med det nugældende drikkevandsdirektiv (direktiv 98/83/EF af 3. november 1998). Ved en gennemgang af den danske implementering af drikkevandsdirektivet er Miljøministeriets departement blevet opmærksom på, at dispensationsbestemmelserne i direktivet ikke er implementeret korrekt i drikkevandsbekendtgørelsen.

Af drikkevandsbekendtgørelsen fremgår det i dag, at der kan gives dispensation på 3 x 3 år til vandforsyninger, hvor vandet ikke opfylder de kvalitetskrav, som er fastsat i bekendtgørelsen. Denne adgang for myndighederne til at meddele dispensation for de EU-fastsatte kvalitetskrav ophørte imidlertid ved udgangen af 2012.

Høringsudkastet indeholder nye dispensationsbestemmelser til drikkevandsbekendtgørelsens §§ 16-21. Bestemmelsen i § 16 vedrører EU-fastsatte kvalitetskrav, og bestemmelserne i §§ 17-21 vedrører nationalt fastsatte kvalitetskrav. Desuden indeholder høringsudkastet også en opdatering af drikkevandskvalitetskravene i bekendtgørelsens bilag 1a-1d, som skal medvirke til en mere direktivnær implementering af EU’s regler.

Høringsudkastet indeholder også et forslag til en ny bestemmelse i § 31, stk. 4, hvoraf det fremgår, at Miljøstyrelsen hvert 3. år skal offentliggøre en rapport om drikkevandets kvalitet. Bestemmelsen medtages, da den fremgår af direktivet, men ikke tidligere er implementeret i drikkevandsbekendtgørelsen.

Høringsmaterialet kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.