Påbud ophævet på grund af myndighedspassivitet

Med henvisning til vandløbslovens § 54, stk. 1, ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet den 27. maj 2020 Hedensted Kommunes påbud om at genoprette et rørlagt vandløb som følge af myndighedspassivitet.

Et rørlagt vandløb beliggende henover en privat ejendom var af ejeren blevet udskiftet og delvist ændret i 2011. Hedensted Kommune meddelte den 21. november 2018 grundejeren et påbud om at omlægge en rørføring på ca. 30 m gennem grundejerens have. Påbuddet blev meddelt, da en ejendom opstrøms havde oplevet en forringet afvanding efter ændringen i 2011. Kommunen havde også konstateret en lunke i rørføringen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterede, at kommunen kan meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand efter vandløbslovens § 54, hvis vandløb beskadiges, eller der foretages foranstaltninger i strid med loven.

Ligeledes konstaterede nævnet, at begrebet ”myndighedspassivitet” anvendes i de situationer, hvor tilsynsmyndigheden er bekendt med et muligt ulovligt forhold, men ikke inden for et rimeligt tidsrum har søgt forholdet lovliggjort. Det er en betingelse for, at myndighedspassivitet slår igennem, at tilsynsmyndigheden har gjort ejeren (og brugeren) bekendt med, at en undersøgelse er indledt, f.eks. i form af partshøring/varsling af tilsynsbesøg.

Ved afvejningen af, om myndigheden har mistet retten til at kræve lovliggørelse på grund af passivitet, må der generelt – ud over tiden, der er gået – lægges vægt på den konkrete beskyttelsesinteresse, og om grundejeren har haft grund til at tro, at kommunens tavshed i forhold til en konstateret ulovlighed er udtryk for en form for accept af forholdet, og om det må anses for myndighedens ansvar eller risiko, at kravet om lovliggørelse ikke er blevet rejst på et tidligere tidspunkt.

Konkret fandt nævnet, at Hedensted Kommune var bekendt med, at det rørlagte vandløb blev omlagt i 2011, og at omlægningen gav problemer opstrøms. Ud fra oplysningerne i sagen fandt nævnet det også bevist, at kommunen også var bekendt med, at entreprenøren ved en fejl i 2011 havde ændret rørlægningen i forhold til det oprindelige, for så vidt angår faldforholdene og tracéet. Kommunen havde herudover i 2014 vurderet og meddelt ejeren, at rørlægningen skulle anses for lovlig. På den baggrund fandt nævnet, at Hedensted Kommune havde fortabt retten til at kræve rørlægningen omlagt på grund af myndighedspassivitet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 27. maj 2020 er optrykt i MAD 2021.114.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.