Salget af Fjernvarme Fyn er blevet standset

Advokatfirmaet Energi & Miljø har bistået Fionia Fjernvarme i en sag om Odense Kommunes planlagte salg af Fjernvarme Fyn. Foreningen Fionia Fjernvarme blev stiftet den 13. oktober 2020 med det formål at forhindre salget af Fjernvarme Fyn, og for at sikre forbrugerne fortsat lave varmepriser. Advokatfirmaet Energi & Miljø har bistået med rådgivning til foreningen.

Salget af Fjernvarme Fyn blev i går standset af Odense Kommune, fordi bestemmelsen om forbrugernes forkøbsret i varmeforsyningslovens § 23 f ikke er blevet iagttaget. Odense Kommunes beslutning kommer i forlængelse af en udtalelse fra Energistyrelsen.

Advokat Pernille Aagaard Truelsen er meget tilfreds med udfaldet af sagen.

TV indslag fra Fjernvarme Fyn-sagen kan ses her og her. 

Historik

Odense Byråd igangsatte i oktober 2019 en undersøgelse af et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn. I august 2020 underskrev Odense Kommune og Energi Fyn forhåndsaftale, hvor der blev fastlagt en tidsplan for det mulige salg. Købesummen blev fastsat til 900 mio. kr., og det blev indskrevet i forhåndsaftalen, at ”Forbrugerne har ikke forkøbsret til Selskabet efter varmeforsyningslovens § 23f.”

Det er netop § 23 f i varmeforsyningsloven, der nu har stoppet salget af Fjernvarme Fyn.

Lovgivningen

Varmeforsyningslovens § 23 f indeholder en bestemmelse om forbrugerbeskyttelse ved salg af ”anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp”. ”Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp” betegnes distributionsnet eller transmissionsnet. Bestemmelsen i § 23 f er en præceptiv lovbestemmelse, hvilket betyder, at parterne i en købsaftale ikke kan aftale, at bestemmelsen ikke skal gælde.

Det fremgår af § 23 f, stk. 3, at det ikke kun er et salg af selve fremføringsanlægget, der er omfattet af forkøbsretten, men at også et salg af ejerandele i anlæg eller virksomheder, der ejer et fremføringsanlæg, dvs. et distributionsnet eller et transmissionsnet, udløser forkøbsretten.

Det følger af § 23 f, stk. 5, at overholdelse af forkøbsretten er en forudsætning for gyldigheden af et salg af et fremføringsanlæg, der er omfattet af reglerne.

Energistyrelsen udtalte den 9. november 2020 til Fionia Fjernvarme bl.a. følgende:

  • Det er alle slutbrugere af varme fra det pågældende anlæg, der er omfattet af forkøbsretten.
  • Forbrugere, der ikke er tilsluttet det pågældende anlæg, er ikke omfattet af forkøbsretten.
  • En forbrugerejet virksomhed må anses for at kunne træde i de omfattede forbrugeres sted.
  • Et tilbud fremsat til en forbrugerejet virksomhed, som ikke kun er ejet af de forbrugere, hvis ejendomme er tilslutte anlægget/aftager varme fra anlægget, opfylder ikke forbrugerbegrebet i bestemmelsen, fordi forbrugerindflydelsen på denne måde ikke
  • Det følger af § 23 f, stk. 3, at hvis et fremføringsanlæg er indskudt i et aktieselskab, vil kommunens salg af aktierne udløse en forkøbsret for de tilsluttede forbrugere.
  • Ud fra en formålsfortolkning af reglerne om forkøbsret skal § 23 f, stk. 3 være med til sikre, ”at man ikke skal kunne organiserer sig ud af forbrugernes forkøbsret”, bl.a. fordi ”formålet med reglerne er at bevare det ikke-kommercielle ejerskab til fremføringsanlæggene”.
  • En selskabsmæssig omstrukturering er ikke omfattet af forkøbsretten, hvis en kommune alene omstrukturerer, men beholder ejerskabet over anlægget i samme forhold som inden omstruktureringen.
  • Det fremgår af de almindelige bemærkninger til § 23 f, at hovedreglen er, at ”anlæg, der ikke er ejet af de tilsluttede forbrugere, som hovedregel først skal tilbydes disse forbrugere”.

Energistyrelsens udtalelse af 9. november 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.