Pristillæg til afbrænding af biomasse

Energistyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi i høring. Formålet med nyaffattelse af bekendtgørelsen er at tilvejebringe nye regler med henblik på at sikre en effektiv kontrol med udbetaling af pristillæg.

Bestemmelserne om indberetning og underretningspligt justeres og præciseres, således at der er hjemmel til at kontrollere de indberettede oplysninger og eventuelt foretage korrektion af pristillægget, hvis de indberettede oplysninger giver anledning til det. Ved en præcisering af kontrol- og tilsynsbestemmelserne tydeliggøres det, at Energistyrelsen fører kontrol og tilsyn med udbetaling af pristillægget, og at Energistyrelsen i den forbindelse kan anmode anlægsejeren om revisorerklæring og eventuelt teknisk kontrol.

Straffebestemmelserne i bekendtgørelsen er blevet præciseret og justeret, således at det er muligt at sanktionere anlægsejeren med bøder ved at afgive urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgningen om tilsagn om pristillæg, ved urigtige oplysninger ved indberetning, måling og dokumentation af elproduktion og anvendte mængder af brændsler eller undlader at indsende underretning om ændringer i forudsætninger eller betingelser af betydning for meddelelse eller udbetaling af pristillægget.

I bekendtgørelsen indføres en overgangsbestemmelse, der gør, at de nugældende regler i bekendtgørelse nr. 1608 af 18. december om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi finder fortsat afvendelse for de indberetninger, jf. bekendtgørelses § 11, der skal foretage for regnskabsårene 2019 og 2020.

Høringsudkast til bekendtgørelsen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.