Bæredygtighedskrav til biomasse

Folketinget har vedtaget den bemyndigelseslov, som muliggør, at Klima-, energi- og forsyningsministeren kan udstede bekendtgørelser om bæredygtighedskrav til biomasse. Bæredygtighedskrav til biomasse er dels en implementering af VE direktiv-II, dels en implementering af politisk aftale af 3. oktober 2021, hvor et bredt politisk flertal blev enige om at stille bæredygtighedskrav til biomasse, som går videre end, hvad der følger af VE-direktiv II. Energistyrelsen har allerede sendt en række bekendtgørelser i høring, som skal implementere bæredygtighedskravene til biomasse.

Bekendtgørelse om bæredygtighed og reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål m.v. fastsætter, hvilke virksomheder, der skal dokumentere og sikre overholdelse af bæredygtighedskriterier og kriterier for drivhusgasemissionsbesparelser. Desuden fastsætter bekendtgørelsen bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelser af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler, herunder biomasse fra skovbrug og landbrug.

Bekendtgørelse om Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål (håndbogen) beskriver i detaljer de danske krav til bæredygtighed og reduktion af drivhusgasemissioner af faste og gasformige biomassebrændsler. Desuden tydeliggør og supplerer håndbogen bæredygtighedsbekendtgørelsens regler for, hvordan virksomheder kan leve op til kriterierne, samt hvilken dokumentation herfor, der skal foreligge. Håndbogen beskriver også, hvilke oplysninger aktører og verifikatorer skal offentliggøre og/eller indberette til Energistyrelsen.

Kravene i udkastet til bæredygtighedsbekendtgørelsen får på nogle punkter betydning for en række støttebekendtgørelser for hhv. biogas og biomasse, da opfyldelse af bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner i nogle tilfælde vil være en forudsætning for opnåelse af støtte. Energistyrelsen har derfor sendt konsekvensændringer af støttebekendtgørelser i høring. Konkret drejer det sig om bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse iht. § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi, bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse iht. § 45 b i lov om fremme af vedvarende energi, bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller af forgasningsgas fremstillet ved biomasse, bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet, bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til brug for transport, eller anvendes til procesformål i virksomheder eller til varmeproduktion.

Høringsudkast til bekendtgørelse om bæredygtighedskrav til biomasse mv. kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.