Nyudstedelse af netvirksomhedsbekendtgørelsen

Energistyrelsen har sendt udkast til en nyudstedelse af netvirksomhedsbekendtgørelsen i høring. Ændringerne i høringsudkast i forhold til den tidligere bekendtgørelse angår bekendtgørelsens bestemmelser om netudviklingsplaner og netvirksomheders anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab.

For netudviklingsplaner fastsættes nye regler om følgende forhold:

  • Angående netudviklingsplanernes form og struktur er det hensigten, at netvirksomhederne skal basere deres planer på et format, som vil være tilgængeligt på Energistyrelsens hjemmeside. Formatet for netudviklingsplanerne bygger på de allerede gældende krav til indholdet af planerne, som fremgår af netvirksomhedsbekendtgørelsen.
  • Angående processuelle forhold er der indsat frister for de forskellige procestrin ifm. udarbejdelsen af netudviklingsplaner. Selve procestrinene følger elmarkedsdirektivets bestemmelser om processuelle forhold.

For netvirksomheders anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab via udbud fastsættes nye regler om følgende forhold:

  • Der foreslås en overgangsordning for netvirksomheders udbudsprocedurer, der vil muliggøre, at FSTS kan vejlede netvirksomhederne mhp. gennemførelse af åbne, gennemsigtige og ikke-diskriminerende udbud. Overgangsordningen skal gælde, indtil FSTS har fastlagt de nærmere rammer, da FSTS ikke kan nå en fastsættelse af disse inden den 1. juli 2021.
  • Endvidere indføres bestemmelser om en verificeringsmetode baseret på oprindelsesgarantier ved netvirksomheders eventuelle indkøb af VE-elektricitet til dækning af deres nettab. Reglerne supplerer og præciser de allerede fastsatte regler herom.
  • Herudover justeres beskyttelsen af aftaler om indkøb af nettab, som netvirksomheder har indgået inden den 31. december 2020. Beskyttelsen begrænses til senest den 31. december 2025, dvs. datoen for udløb af netvirksomhedernes nuværende bevillinger til at drive netvirksomhed.

Derudover indeholder bekendtgørelsen en række mindre justeringer.

Høringsudkast til netvirksomhedsbekendtgørelsen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.