Ny dom om supplerende anlægsbidrag

Retten i Horsens har den 29. november 2019 truffet en afgørelse om et vandselskabs ret til at opkræve supplerende anlægsbidrag i forbindelse med ombygningen af 2 erhvervsejendomme til blandet bolig og erhverv.

Ejendommene blev oprindeligt opført omkring 1920, og det var derfor uvist, hvornår ejendommene var blevet tilsluttet vandforsyningen – og hvad der oprindeligt var blevet betalt i anlægsbidrag. Ejendommene havde igennem længere tid fungeret som erhvervsejendomme, indtil de blev solgt og ombygget til 50 boligenheder og 2 erhvervsenheder. Ejendommenes stikledninger og vandmålere blev ikke udskiftet i forbindelse med ombygningen, men vandforbruget steg væsentligt.

Vandselskabet opkrævede supplerende anlægsbidrag for de nyetablerede boligenheder efter de gældende takster og beregnede samtidig et fradrag heri for de eksisterende erhvervsenheder. Da det oprindelige anlægsbidrag var ukendt, blev fradraget beregnet efter de gældende takster og ud fra størrelsen af de eksisterende stikledninger.

Grundejeren bestred, at vandselskabet var berettiget til at opkræve supplerende anlægsbidrag – og henviste navnlig til, at vandselskabet ikke blev påført faktiske anlægsomkostninger til nye stikledninger og vandmålere, som kunne begrunde opkrævningen af det supplerende bidrag. Det var også grundejerens opfattelse, at vandselskabets takstblad ikke var lovligt udarbejdet og godkendt.

Retten fandt, at forudsætningerne for det hidtidige fastsatte anlægsbidrag var ændret ved ombygningen, og at vandselskabet derfor kunne opkræve supplerende anlægsbidrag efter vandregulativet – uanset at der muligvis også havde været boliger på ejendommene oprindeligt. Det fremgik ikke af vandselskabets regulativ, at det var en betingelse for opkrævning af supplerende anlægsbidrag, at vandselskabet konkret havde haft forøgede udgifter i anledning af ombygningen og forøgelsen af antallet af boligenheder.

Retten fandt samtidig, at det supplerende bidrag var beregnet i overensstemmelse med vandselskabets regulativ og takstblade, og dette også gjaldt i forhold til fradraget, der var opgjort til samme takst.

Retten i Horsens dom af 29. november 2019 har sagsnumrene BS-47175/2018-HRS og BS-47182/2018-HRS.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.