Ny dom om spildevandsselskabers forsyningspligt

Østre Landsret har den 23. februar 2021 stadfæstet Retten i Lyngbys afgørelse i en sag om rækkevidden af spildevandsselskabet, Novafos’, forsyningspligt.

Sagen drejede sig om kloakeringen af et byomdannelsesområde, hvor spildevandsselskabet ikke kunne opkræve tilslutningsbidrag. Udstykkeren udførte spildevandsanlægget i området med henblik på at overdrage det til Novafos.

Under sagen påstod udstykkeren, at Novafos var forpligtet til at overtage anlægget imod at betale en godtgørelse for anlæggets værdi efter betalingslovens § 6, og at Novafos var forpligtet til at betale udgifterne for anlæggets deklarering.

Novafos gjorde derimod gældende, at der ikke er en indbyrdes sammenhæng imellem miljøbeskyttelseslovens regler om tilslutningspligt og forsyningspligt. Med tilslutningspligten varetages et hensyn til, at den spildevandsforsyning, der udføres, gennemføres og kan gennemtvinges i forhold til de berørte ejendomme. Det miljømæssige aspekt ved tilslutningspligten gør sig ikke tilsvarende gældende for forsyningspligten i forhold til allerede tilsluttede ejendomme, da der her blot er tale om et betalingsspørgsmål i forhold til opførelse af det anlæg, som skal sikre, at spildevand fra ny bebyggelse på den oprindeligt forsynede ejendom ledes til spildevandsselskabets anlæg.

Med henvisning til Østre Landsrets dom af 28. januar 2020 (optrykt i UfR 2020.1161 Ø) – også kaldet ”HOFOR-sagen” – konstaterede landsretten, at denne sag omhandler forsyningspligten i en byomdannelsessituation, hvor en eksisterende kloaktilsluttet erhvervsejendom udstykkes til boligformål.

Landsretten fandt ud fra en formålsfortolkning, at bestemmelsen om forsyningspligt i miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1, må forstås således, at boligejendomme, der udstykkes fra en allerede tilsluttet erhvervsejendom inden for et eksisterende kloakeringsområde, er omfattet af selskabets forsyningspligt, herunder pligten til at føre stikledning frem til de udstykkede ejendommes grundgrænse.

Særligt angående sammenhængen mellem tilslutnings- og forsyningspligten fandt landsretten, at det af lovbemærkningerne til miljøbeskyttelseslovens § 32 b fremgår, at forsyningspligten gælder i eksisterende og planlagte forsyningsområder og indebærer, at spildevandsselskabet skal føre en stikledning frem til grundgrænsen, således at selskabet kan modtage spildevandet fra de berørte ejendomme. Når dette er sket, har ejendomsejerne pligt til at tilslutte sig spildevandsforsyningsselskabet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 1. pkt.

Østre Landsrets dom af 23. februar 2021 har sagsnr. BS-51504/2019-OLR.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.