Ny dom om nedsat tilslutningsbidrag

Vestre Landsret har den 18. februar 2021 stadfæstet Retten i Hjørrings afgørelse i en sag om betaling af et nedsat tilslutningsbidrag i medfør af betalingslovens § 2, stk. 8.

En kommune besluttede i 2006 at opkræve et nedsat tilslutningsbidrag for et erhvervsområde af hensyn til grundenes størrelse, set i forhold til den forventede afledning af spildevand. Det blev besluttet af byrådet, at tilslutningsbidraget i området skulle fastsættes til de anslåede, faktiske udgifter til detailledningsanlægget. Disse blev anslået til 5,8 mio. kr. ud fra enhedspriser indhentet fra leverandørerne. Efter stiftelsen af spildevandsselskabet tiltrådte selskabets bestyrelse kommunens beslutning ud fra ligebehandlingsbetragtninger.

Ejendommene blev tilsluttet løbende i takt med udbygningen af området. Det nedsatte tilslutningsbidrag blev derfor årligt indeksreguleret efter samme principper som det fulde tilslutningsbidrag. Ved tilslutningen af en ny ejendom i 2017 undlod grundejeren at betale tilslutningsbidrag, da grundejeren bl.a. gjorde gældende, at selskabet ikke havde hjemmel til at opkræve mere end de faktiske – i modsætning til de anslåede – omkostninger til detailledningsanlægget, og at disse ikke var dokumenteret. Grundejeren fandt desuden, at han blev forfordelt – og at han ikke ville betale mere end de andre grundejere i området.

Byretten fandt, at grundejeren efter betalingsloven § 2, stk. 8, ikke havde et retskrav på nedsættelse af standardtilslutningsbidraget, herunder heller ikke på en nedsættelse til et bestemt beløb eller nedsættelse efter en bestemt beregningsmetode. Byretten fandt derfor ikke, at grundejeren ud fra ordlyden af byrådets beslutning fra 2006 kunne støtte et krav om en yderligere reduktion af tilslutningsbidraget på, at der ikke forelå dokumentation for de faktiske udgifter til detailledningsanlægget. Retten fandt det desuden ikke sandsynliggjort, at opkrævningen er sket på tilfældig vis.

I forbindelse med landsrettens behandling af sagen var der som bevismidler fremlagt oplysning om, hvad hovedparten af de øvrige ejendomme i området havde betalt i tilslutningsbidrag. Her fremgik det, at ejendommene var blevet pålagt et tilslutningsbidrag efter principperne i byrådsbeslutningen – dog med indeksreguleringen som eneste forskel i de faktisk betalte bidrag. Under disse omstændigheder fandt landsretten det ikke bevist, at grundejeren var blevet forskelsbehandlet. Landsretten stadfæstede herefter i øvrigt byrettens dom i henhold til grundene.

Vestre Landsrets dom af 18. februar 2021 har sagsnr. BS-43438/2019-VLR.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.