Lov om vedvarende energi m.v.

Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet har sendt forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, biobrændstofloven og forskellige andre love i høring. Lovforslaget er en delvis implementering af direktiv om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder.

Med det formål at implementere direktivets krav om at skabe en mere enkel tilladelsesproces for VE-anlæg samt fastsætte øvre tidsfrister for de godkendende myndigheder foreslås det, at Energistyrelsen udpeges som kontaktpunkt for VE-opstillere. Kontaktpunktet skal vejlede opstillere om alle relevante processer for ansøgning om og tildeling af tilladelser til udnyttelse af energi fra vedvarende energikilder. Funktionen varetages via en nyoprettet hjemmeside. Kontaktpunktet og hjemmesiden vil være et tilbud til opstillere, og anvendelsen heraf vil derfor være valgfri.

Der eksisterer i dag regler for oprindelsesgarantier for elektricitet fra vedvarende energikilder i lov om elforsyning med tilhørende bekendtgørelser. Med lovforslaget udvides oprindelsesgarantisystemet til andre energiformer end elektricitet, således at der fremover også udstedes oprindelsesgarantier for gas, varme og køling fra vedvarende energikilder.

Med lovforslaget ønsker regeringen at fremme omstillingen til mere vedvarende energi ved at sikre, at alle får mulighed for at indgå i VE-fællesskaber og dermed skabe nye muligheder for at engagere borgere og lokalsamfund i den grønne omstilling og åbne nye muligheder for en forbrugerdrevet grøn omstilling. Med lovforslaget foreslås derfor at indsætte en bemyndigelse til klima-, energi- og forsyningsministeren til at fastsætte regler om, hvilke rettigheder og pligter VE-fællesskaber har. Reglerne for VE-fællesskaber, der producerer elektricitet, fastsættes, så de i videst mulige omfang er identiske med reglerne for borgerenergifællesskaber som beskrevet i regeringens forslag til implementering af elmarkedsdirektivet.

Med lovforslaget foreslås det, at der indføres en bemyndigelse til klima-, energi-, og forsyningsministeren til at fastsætte nærmere krav til integration af vedvarende energi i transportsektoren, herunder drivhusgasfortrængningskrav og anvendelse af biobrændstoffer. Udmøntningen af bemyndigelsen i form af udstedelse af bekendtgørelser skal bygge på politiske aftaler herom.

Opfyldelse af VE II-direktivets kriterier for bæredygtighed og for besparelser af drivhusgasemissioner er en forudsætning for, at de anvendte biomassebrændsler og flydende biobrændsler kan indgå i Danmarks bidrag til at opfylde Unionens mål for andele af vedvarende energi i bruttoenergiproduktionen, såfremt produktionen sker på anlæg over en vis størrelse. Derfor foreslås det med lovforslaget, at den gældende bemyndigelse i VE-loven til klima-, energi- og forsyningsministeren til at fastsætte krav om overholdelse af bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner som betingelse for at modtage støtte til anvendelse af bl.a. biogas og fast biomasse, udvides, således at ministeren også vil kunne fastsætte tilsvarende krav, for så vidt angår ikke-støttet anvendelse af biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål. Den foreslåede bemyndigelse i VE-loven kan endvidere anvendes til at fastsætte skrappere krav til bæredygtighed og drivhusgasemissionsbesparelser end VE II-direktivet.

Med lovforslaget foreslås endvidere følgende ændringer:

  • At den gældende bemyndigelse til klima-, energi- og forsyningsministeren til fastsættelse af regler om begrænsning af metanudslip i forbindelse med produktion af støttet biogas udvides til også at omfatte produktionen af ikke-støttet biogas.
  • At der indsættes en definition af begreberne fjernvarme og overskudsvarme i lov om varmeforsyning. Det foreslås endvidere som konsekvens heraf, og som følge af den foreslåede bestemmelse om oprindelsesgarantier, som også skal gælde for procesvarme, at lovens formål udvides til at omfatte varme til proces. Det er ved udvidelsen af lovens formål ikke hensigten, at bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) skal regulere anlæg, hvis hovedformål er procesvarme. Det betyder, at der fortsat ikke skal ske godkendelse af anlæg efter projektbekendtgørelsen, hvis hovedformålet med anlægget er at producere varme til proces.
  • At der i lov om fjernkøling indsættes regler om obligatorisk digital kommunikation samt en definition af begrebet fjernkøling.
  • At der indsættes en definition af begrebet ”energi fra vedvarende energikilder” i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1300 af 3. september 2020. I denne lov indsættes også opdateringer af direktivhenvisninger, således at der henvises til VE II-direktivet.
  • At § 26, stk. 2, i lov om CO2-kvoter ophæves, hvorved der tillige bortfalder bekendtgørelse nr. 1619 af 15. december 2016 om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter. Dette forslag er en konsekvens af, at der fra den 1. januar 2022 vil gælde nye EU-retlige bestemmelser, hvorefter kriterier for biomassens bæredygtighed og drivhusgasemissionsbesparelse inden for kvoteordningen fastsættes af direkte gældende EU-ret.

Høringsforslaget kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.