Landsretten fastslår omfanget af spildevandsselskabers forsyningspligt

Østre Landsret har nu afsagt dom i en sag, der tager stilling til spildevandsforsyningsselskabers forsyningspligt. Spildvandsforsyningsselskabers forsyningspligt har dermed nu været behandlet af 2 instanser – byretten og landsretten. Sagen drejede sig om omdannelse af en stor erhvervsejendom til boligformål og kloakforsyning i forbindelse hermed.

Københavns Byret lagde i sin dom af 28. juni 2018 til grund, at spildevandsforsyningsselskabet havde opfyldt selskabets forsyningspligt efter miljøbeskyttelsesloven ved den oprindelige erhvervsejendoms skelgrænse. En udstykning af ejendommen indebar ifølge byretten ikke en forsyningspligt for spildevandsforsyningsselskabet frem til de nye ejendommes skelgrænser. Byrettens fortolkning var, at forsyningspligten blev afgrænset til den oprindelige erhvervsejendoms skelgrænse.

Østre Landsret har den 28. januar 2020 afsagt dom i sagen, der blev anket i sommeren 2018.

De 3 dommere på sagen i Østre Landsret var enige om at ændre byrettens dom i sin helhed.

Østre Landsret slår dermed fast, at et spildevandsforsyningsselskab har forsyningspligt efter miljøbeskyttelseslovens § 32 b frem til de udstykkede ejendommes grundgrænse, når boligejendomme udstykkes fra en allerede tilsluttet erhvervsejendom inden for forsyningsselskabets eksisterende kloakeringsområde.

Østre Landsret fastslog endvidere, at der ved spildevandsforsyningsselskabets overtagelse af det private spildevandsanlæg på den pågældende erhvervsejendom skulle betales godtgørelse efter spildevandsbetalingslovens § 6 for værdien af det spildevandsanlæg, som den private bygherre havde udført med henblik på spildevandsforsyning af de udstykkede ejendomme.

Spildevandsforsyningsselskabet havde i den konkrete sag ikke mulighed for at opkræve tilslutningsbidrag i forbindelse med udstykning, men det kunne ikke i sig selv medføre, at spildevandsforsyningsselskabet skulle fritages for at yde godtgørelse – når der også henses til, at der ifølge landsretten er forsyningspligt frem til de udstykkede ejendomme.

Vi har ikke pt. kendskab til, om dommen fra Østre Landsret vil forsøges indbragt for Højesteret.

Østre Landsrets dom af 28. januar 2020 har sagsnummer BS-30468/2018-OLR.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.