Kontraktens hovedformål var ikke udbudspligtig

Da modydelse var uadskillelig fra hovedformålet, var modydelsen ikke udbudspligtig.

Sagen angik en kommunes salg af et fællesantenneanlæg til en privat virksomhed.

Det var et aftalevilkår ved salget, at køberen efterfølgende skulle levere en udbudspligtig modydelse til kommunen. Modydelsen angik drift, vedligeholdelse mv. af nogle lyslederkabler, der var indlagt i fællesantenneanlægget, og som kommunen stadig skulle bruge til levering af internet til kommunens egne institutioner.

Med henblik på at finde en køber til fællesantennen iværksatte kommunen en udbudslignende procedure. I materialet for proceduren tilkendegav kommunen, at køberen ville blive fundet på grundlag af forskellige kriterier med an angiven indbyrdes vægtning. Der indkom tilbud dels fra en landsdækkende leverandør af internet, dels fra en lokal antenneforening. Kommunen besluttede at sælge anlægget til den landsdækkende leverandør. Den lokale antenneforening klagede herefter til Klagenævnet for Udbud.

Den lokale antenneforening gjorde i den forbindelse gældende, at kommunen havde overtrådt udbudspligten i henhold til udbudsloven ved at gennemføre salget af antennen uden et udbud. Det blev begrundet med, at kommunens ubegrænsede brugsret til lyslederkabler reelt var en udbudspligtig aftale om levering af netværk til tv-forsyning og internet til kommunen.

Klagenævnet tog ikke klagen til følge og udtalte i den forbindelse, at en blandet kontrakt, hvis forskellige dele er uadskilleligt forbundet, efter EU-domstolenes praksis skal kvalificeres retligt efter sit hovedformål. Hovedformålet med aftalen var at sælge antennen og aftalen indeholdt ikke forpligtelser eller rettigheder for køberen til at levere tv-indhold og/elle rinternet til kommunen. Ydelsen kunne ikke fysisk adskillelses fra selve salget og skulle derfor ikke selvstændigt have været i udbud.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 26. januar 2021, Ishøj Ny Antenneforening mod Ishøj Kommune, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.