Kommunes deltagelse i arealudviklingsselskab

Ankestyrelsen har i en udtalelse af 22. december 2020 vurderet, at Ballerup Kommune ikke fuldt ud har sikret sig, at kommunens deltagelse i et arealudviklingsselskab vedrørende udviklingsprojektet KILDEDAL kunne overholde de begrænsninger og krav for lovlig selskabsdeltagelse, som følger af kommunalfuldmagtsreglerne.

Ankestyrelsen fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt Ballerup Kommune lovligt vil kunne deltage i arealudviklingsselskabet stiftet mellem kommunen og PensionDanmark, skulle afklares efter kommunalfuldmagtreglerne.

Kommunalfuldmagtsreglerne stiller fire betingelser for, at en kommune lovligt kan etablere og/eller deltage i en privatretlig organisationsform. Her fandt Ankestyrelsen, at tre af de fire betingelser var opfyldt.

Det gjaldt betingelsen om, at kommunen som udgangspunkt ikke må have bestemmende indflydelse i selskabet, og at selskabet udelukkende må varetage lovlige kommunale opgaver. Endelig fandt styrelsen, at der ikke var lovgivningsmæssige hindringer for, at kommunen kunne overlade varetagelsen af opgaven med byudvikling, byggemodning m.v. til selskabet, hvorfor denne betingelse også ansås for opfyldt.

I forhold til betingelsen om, at selskabet ikke må have et erhvervsøkonomisk formål, vurderede Ankestyrelsen derimod, at kommunen ikke fuldt ud har sikret sig grundlaget for dette. Det skyldes konkret kommunens oplysninger om, at det overskud, som ville genereres i arealudviklingsselskabet, i sidste ende kunne tilfalde ejerne i form at ekstraordinære udlodninger. Ankestyrelsen vurderede, at selskabet herved kunne anses for at varetage erhvervsøkonomiske formål.

Ankestyrelsen bemærkede endvidere, at lovligheden af kommunens optagelse af lån til indskud af kapital i arealudviklingsselskabet burde afklares med Social- og Indenrigsministeriet. Endvidere fandt Ankestyrelsen, at de kommunalt ejede arealer kunne indskydes i arealudviklingsselskabet uden forudgående udbud – under forudsætning af, at betingelsen vedrørende det erhvervsøkonomiske formål sikres overholdt.

Ankestyrelsens udtalelse af 22. december 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.