Kommune havde uretmæssigt favoriseret en tilbudsgiver

Sagen angik Sorø Kommunes træk på en SKI-rammeaftale om it-løsninger.

Af rammeaftalen fremgik, at træk herpå principielt skulle ske ved direkte tildeling og under visse forudsætninger ved miniudbud. Om træk i form af direkte tildeling fremgik af rammeaftalen, at hvis der kun er én såkaldt »Service« (dvs. it‐løsning omfattet af rammeaftalen), der opfylder den trækkende ordregivers ønskede funktionaliteter, skal ordregiveren indgå kontrakt med leverandøren af denne Service.

Den konkrete sag drejede sig om Sorø Kommunens anskaffelse ved træk på rammeaftalen af en it-løsning om håndtering af forskellige ydelser i forbindelse med dagpleje og fritidstilbud. På baggrund af en behovsopgørelse udarbejdet af kommunen vurderede kommunen, at kun en enkelt leverandør under rammeaftalen opfyldte alle de 156 opgjorte funktionslitetskrav. Herefter blev anskaffelsen foretaget ved direkte tildeling til KMD A/S, der i øvrigt også var leverandør af kommunens hidtidige it-system.

Kommunen offentliggjort herefter en profylakse bekendtgørelse om den påtænkte kontraktindgåelse.

Herefter klagede Assemble A/S – der var en anden leverandør under rammeaftalen – til Klagenævnet for Udbud. Assemble A/S gjorde bl.a. gældende, at Sorø Kommune havde overtrådt udbudslovens § 2, stk. 2, ved ikke at evaluere klagerens it-løsninger under rammeaftalen, selvom løsningen levede op til kommunens behovsopgørelse.

Klagenævnet tog klagen til følge. Klagenævnet henviste bl.a. til, at det kunne overvejes, hvorvidt modellen med den direkte tildeling på baggrund af en behovsopgørelse var i overensstemmelse med udbudslovens § 2, stk. 2. Det skyldtes bl.a., at fremgangsmåden ved en sådan tildelingsmodel rummer en betydelig risiko for, at konkurrencen mellem rammeaftalens leverandører bliver illusorisk, hvilket i sig selv vil være i strid med udbudsreglerne og rammeaftalens indhold og system.

Da den valgte leverandør var den hidtidige leverandør, påhvilede det kommunen at sandsynliggøre, at dette forhold ikke havde haft indflydelse på den måde, som kommunen havde opgjort sine behov på. Sorø Kommune kunne ikke løfte denne bevisbyrde, og Klagenævnet lagde herefter til grund, at kommunen havde favoriseret KMD A/S.

Klagenævnet annullerede herefter kommunens beslutning om at tildele den valgte tilbudsgiver leveringsaftalen.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. marts 2021, Assemble A/S mod Sorø Kommune kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.