Kommune havde ikke pligt til at opfordre tilbudsgiver til at præcisere tilbud

Sagen vedrørte et offentlig udbud vedrørende behandling af bioaffald. Af udbudsbetingelserne fremgik et mindstekrav om, at kvantificering af metantab skulle ske efter et bestemt måleprogram eller eventuelt en andel lignende ordning.

BioVækst A/S gav tilbud herpå. Københavns Kommune afviste imidlertid BioVækst A/S’ tilbud som ukonditionsmæssigt, idet tilbuddet ikke opfyldte det angivne mindstekrav. Københavns Kommune henviste i den forbindelse til, at BioVækst A/S ifølge sit tilbud selv foretog den nævnte kvantificering, selvom den efter det omtalte måleprogram skulle foretages af et eksternt målefirma.

BioVækst A/S indgav herefter klage til Klagenævnet for Udbud. BioVækst A/S gjorde i den forbindelse gældende, at kommunen havde overtrådt udbudsloven ved at fastsætte mindstekravet om anvendelse af det krævede måleprogram, selvom måleprogrammet ikke var vedlagt udbudsmaterialet og ikke var offentligt tilgængelig.

Klagenævnet tog ikke påstanden til følge. Klagenævnet henviste i den forbindelse til, at måleprogrammet er almindelig kendt i branchen samt at visse bemærkninger i BioVækst A/S’ tilbud bestyrkede, at selskabet havde kendt til måleprogrammet.

BioVækst A/S gjorde herudover gældende, at kommunen have overtrådt reglerne i udbudsloven ved at afvise selskabets tilbud som ukonditionsmæssigt, idet kommunen havde lagt til grund, at BioVækst A/S selv foretog målingerne.

Klagenævnet tog heller ikke denne påstand til følge. Klagenævnet henviste i den forbindelse til, at BioVækst A/S’ beskrivelse af sit måleprogram for metantab ikke indeholdt en omtale af ekstern kontrol. Kommunen havde ikke med klagerens beskrivelse i øvrigt haft mulighed for at konstatere, at BioVækst A/S’ måleprogram havde karakter af en ”lignende ordning” som det krævede måleprogram. Det var BioVækst A/S, der bar risikoen for uklarheder i tilbuddet, og kommunen havde derfor ikke været forpligtet til at anmode selskabet om at præcisere tilbuddet.

Klagen blev herefter ikke taget til følge på noget punkt.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 4. marts 2021, BioVækst A/S mod Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.