Implementering af elmarkedsdirektivet i elforsyningsloven

Klima-, energi- og forsyningsministeren har sendt et forslag til ændring af elforsyningsloven i høring for at implementere elmarkedsdirektivet. Lovforslaget er meget omfangsrigt og indeholder mange nyskabelser.

Lovforslaget indebærer, at klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om rettigheder og forpligtelser for aggregatorer, borgerenergifællesskaber og aktive kunder. Derudover justeres elforsyningslovens § 6 b, således at aggregatorer og borgerenergifællesskaber kan undtages fra leveringspligten. Endelig tilføjes retten til en dynamisk elpriskontrakt i elforsyningsloven § 6 b, og Forsyningstilsynet gives kompetence til at overvåge markedsudviklingen for denne type kontrakter i § 82 a.

Endvidere foreslås det, at ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om forbrugerrettigheder ved kontrakter om bl.a. ellevering og nærmere forpligtelser om fakturerings- og forbrugsoplysninger. Lovforslaget indebærer, at en række rettigheder og forpligtelser nu ikke længere er forbeholdt husholdningskunder, men gælder for den bredere forbrugerkreds’ slutkunder, hvilket også indbefatter erhvervskunder. Denne bredere kreds indebærer også en udvidelse af gruppen af kunder, der kan indbringe sager for Ankenævnet på Energiområdet.

Med lovforslaget foreslås implementering af direktivets bestemmelse, hvorefter netvirksomheder skal optræde som neutrale markedsformidlere ved anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab efter gennemsigtige, ikke-diskriminerende og markedsbaserede metoder. Der foreslås endvidere en bemyndigelse for ministeren til at fastsætte nærmere regler om de metoder, der skal anvendes og en bemyndigelse for Forsyningstilsynet om udformningen af metoderne. Herudover bemyndiges ministeren til at fastsætte regler om netvirksomheders anskaffelse af fleksibilitetsydelser og såkaldte kritiske egenskaber.

Lovforslaget implementerer endvidere et nyt krav, hvorefter netvirksomheder skal udarbejde og offentliggøre netudviklingsplaner hvert andet år. Det nye krav foreslås ledsaget af en bemyndigelse for ministeren til at fastsætte nærmere regler om indholdet i netudviklingsplaner mv. og en supplerende bemyndigelse for Forsyningstilsynet til at fastsætte nærmere regler om bl.a. processuelle forhold.

Lovforslaget vil tillige indeholde bestemmelser om netvirksomheders menneskelige ressourcer. Derudover vil lovforslaget indeholde bemyndigelser for ministeren til at fastsætte regler til gennemførelse af elmarkedsdirektivets grundlæggende forbud mod net- og transmissionsvirksomheders varetagelse af energilageraktiviteter, samt regler om undtagelser herfra for såkaldte fuldt integrerede netkomponenter og for visse andre energilageraktiviteter og om Forsyningstilsynets rolle i denne forbindelse.

Ministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler om net- og transmissionsvirksomheders ejerskab af private ladestandere til egen anvendelse samt om at undgå diskriminerende adgang til data.

Det foreslås, at Energinet skal være ansvarlig for at vedtage en ramme for samarbejde og koordination mellem regionale koordinationscentre, samt at digitalisere transmissionssystemer og dataforvaltning. Der foreslås desuden regler, hvorefter Forsyningstilsynet kan varetage nye opgaver forbundet med det nye regionale koordinationscenter.

I den forbindelse foreslås det, at ministeren får adgang til at fastsætte nærmere regler om anskaffelse af ydelser, herunder hvorvidt dette skal foregå markedsbaseret, herunder Forsyningstilsynets rolle og inddragelse af markedsaktører i den forbindelse. Derudover bemyndiges ministeren til at fastsætte regler om forbud mod Energinets varetagelse af energilageraktiviteter, medmindre Forsyningstilsynet godkender det.

Høringsforslaget kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.