Implementering af elmarkedsdirektivet

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har sendt 11 bekendtgørelser, der implementerer elmarkedsdirektivet, i høring.

Ministeriet har sendt en helt ny bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter i høring. I bekendtgørelsen fastsættes regler om følgende emner, der gennemfører bestemmelser i elmarkedsdirektivet: Netudviklingsplaner, anskaffelse af elektricitet til dækning af nettab, anskaffelse af ikkefrekvensrelaterede systembærende ydelser (IFSY’s), anskaffelse af fleksibilitetsydelser, energilageraktiviteter, ladestanderaktiviteter samt netvirksomhedens ledelses erhvervsmæssige interesser. Herudover indeholder bekendtgørelsen regler, der giver netvirksomhederne mulighed for at indhente data til udarbejdelse af netudviklingsplaner og at fastsætte supplerende tekniske krav vedrørende tilslutning til distributionsnettet. Disse regler fremstår ikke som direktivgennemførelse, men udmønter nye bemyndigelser for ministeren, der foreslås indsat i lov om elforsyning.

Ministeren har lavet høringsudkast til nyaffattelse af bekendtgørelse om sideordnede aktiviteter. Der er overordnet tale om konsekvensrettelser som følge af, at det ikke fremgår af den nuværende bekendtgørelse, at bekendtgørelsens delvise undtagelse fra selskabsmæssig adskillelse efter EU-ret kun kan gælde for netvirksomheder, der alene eller sammen med andre netvirksomheder inden for samme vertikalt integreret virksomhed har under 100.000 tilsluttede elforbrugere. Endvidere indsættes nye regler om intern regnskabsføring og revision for de netvirksomheder, der udnytter muligheden for den delvise undtagelse fra selskabsmæssig adskillelse ved at varetage tilknyttet virksomhed i samme selskab som netvirksomhed.

Ministeren har lavet høringsudkast til nyaffattelse af bekendtgørelse om intern overvågning. Nyudstedelsen vedrører, at netvirksomheder i deres overvågningsprogrammer skal beskrive tiltag, der sikrer, at netvirksomhederne forvalter data i overensstemmelse med kravet i § 84 a, stk. 3, i lov om elforsyning. For så vidt angår tiltag i overvågningsprogrammerne, der skal sikre habilitet, jf. § 45 i lov om elforsyning, tilføjes en henvisning til reglerne om erhvervsmæssige interesser i den nye bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter.

Ministeren har lavet en nyaffaltelse af indtægtsrammebekendtgørelsen. Nyudstedelsen vedrører regler om bl.a. håndtering af fleksibilitetsydelser og behandlingen af omkostninger til en række opgaver ift. indtægtsrammen, herunder netudviklingsplaner, udfasning af energilageraktiviteter, markedsneutralitet i forbindelse med anskaffelse af elektricitet til nettab samt ændringer som konsekvens af udløb af energispareordningen. Herudover indeholder bekendtgørelsen regler, der udfaser energispareordningen samt mindre præciseringer som følge af allerede eksisterende praksis.

Ministeren har lavet en nyudstedelse af elleringsbekendtgørelsen. Nyudstedelsen vedrører bl.a. udvidelsen af kredsen af elforbrugere, som er omfattet af bekendtgørelsens regler, ophævelse af væsentlighedskriterie for varsling af kontraktændringer, regler om skifterelaterede gebyrer samt regler om en tjekliste for forbrugerrettigheder.

Ministeren har lavet en ny bekendtgørelse om borgerenergifællesskaber. Bekendtgørelsen fastlægger retlige rammer for borgerenergifællesskaber, herunder borgerenergifællesskabernes forhold til netvirksomheder og elhandelsvirksomheder. Bekendtgørelsen undtager desuden borgerenergifællesskaber fra leveringspligten.

Desuden er der lavet ny henholdsvis nyudstedelse af følgende bekendtgørelser:

  • Ny bekendtgørelse om aggregering
  • Ændring af bekendtgørelse om energivirksomheders og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.
  • Nyudstedelse af kraftværksbekendtgørelsen
  • Nyudstedelse af systemansvarsbekendtgørelsen
  • Nyudstedelse af bekendtgørelse om Energitilsynets overvågning af det indre marked for el, naturgas m.v.

Høringsfrist: 9. november 2020

Høringsudkast af 12. oktober 2020 til de 11 bekendtgørelser om implementering af elmarkedsdirektivet kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.