Ekspropriation til spildevandsanlæg stadfæstet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 5. november 2020 stadfæstet Næstved Kommunes beslutning om at foretage ekspropriation til fordel for en spildevandsledning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 1.

Næstved Kommune traf den 23. marts 2020 afgørelse om at ekspropriere en del af en boligejendom i den sydlige del af Næstved for at sikre en servitutrettighed til etablering af en hovedkloakledning. Kommunen begrundede afgørelsen med, at etableringen af en hovedkloakledning henover ejendommen var en forudsætning for at opnå forbindelse mellem allerede etablerede spildevandsanlæg.

Grundejeren gjorde under sagen fortrinsvis gældende, at ekspropriationen var ulovlig, da ekspropriationen efter ejerens opfattelse skulle gennemføres efter vejlovens regler med klageadgang til Vejdirektoratet, og da ejeren fandt, at der var mangler i det juridiske grundlag for ekspropriationen og i den procedure, hvorefter ekspropriationen blev foretaget.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt konkret, at Næstved Kommunes spildevandsplan var tilstrækkelig præcis til at kunne danne grundlag for den gennemførte ekspropriation. Således fremgik det af kommunens spildevandsplan, at nødvendige servitutrettigheder ville blive gennemført ved ekspropriation, at den planlagte hovedkloakledning fremgik af et tillæg til spildevandsplanen, og at grundejerens ejendom var specifikt nævnt i spildevandsplanen som en ejendom, der kunne forventes at blive pålagt en servitut.

Da nævnet ligeledes fandt, at der forud for ekspropriationen var meddelt de nødvendige tilladelser til spildevandsanlægget, og da der ikke fandtes procedurefejl ved ekspropriationens gennemførelse, jf. vejlovens §§ 99-102, stadfæstede nævnet kommunens afgørelse om ekspropriation.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 5. november 2020 (sagsnr. 20/04934) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.