Afslag på at forlænge støtten til biomassebaseret elproduktion

Energiklagenævnet har stadfæstet Energistyrelsens afslag til VEKS på at forlænge støtten i form af 15 øre til biomassebaseret elproduktion på Køge Kraftvarmeværk.

Støtteperioden for biomassebaseret elproduktion efter VE-lovens § 45 a, stk. 2 og 3 er højst 15 år for ombyggede værker og højst 20 år for værker, der er etableret som biomasseanlæg regnet fra idriftsættelsen af anlægget. I medfør af VE-lovens § 45 a, stk. 4, kan energi-, forsynings- og klimaministeren ved reinvesteringer meddele tilsagn om forlængelse af de støtteperioder. Det følger videre af bestemmelsen, at alene reinvesteringer gennemført inden den 1. januar 2019, som er af relevans for bioenergianvendelsen, indgår i beregningen af længden af en forlængelse af støtteperioden. Endvidere er det en betingelse, at investeringen enten forlænger levetiden for anlægget, øger kapaciteten af anlægget eller har betydet, at anlægget kan producere elektricitet ved afbrænding af yderligere typer biomassebrændsler, for at investeringen kan indgå i fastlæggelsen af forlængelsen af støtteperioden, jf. herved bestemmelsens 5. pkt.

VE-lovens § 45 a er indsat i loven som en udfasningsordning for den tidligere gældende biomassestøtteordning og sikrer, at støttemodtagere i en tidsbegrænset periode fortsat kan modtage pristillæg i medfør af ordningen. Det indebar efter Energiklagenævnets opfattelse, at bestemmelsen i en vis grad måtte fortolkes indskrænkende. Det er endvidere anført gentagne gange i forarbejderne til VE-lovens § 45 a, stk. 4,  at støtteperioden for pristillæg kan forlænges for anlæg, der har foretaget reinvesteringer ”i anlægget”.

Energiklagenævnet fandt efter en naturlig sproglig forståelse heraf, at VE-lovens § 45 a, stk. 4, ikke kan udstrækkes til, at der skal gives tilsagn om forlængelse af støtteperioden til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse for klagers investeringer i transmissionsledningen fra Køge Kraftvarmeværk til Greve. Energiklagenævnet stadfæster på denne baggrund Energistyrelsens afgørelse.

Energiklagenævnets afgørelse af 18. december 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.