Tilladelse til afledning af spildevand til privat kloaksystem hjemvist

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 4. maj 2020 truffet afgørelse i en sag og herved ophævet kommunens afgørelse og hjemvist sagen til fornyet behandling.

Sagen drejede sig om en tilladelse til afledning af processpildevand, samt tag- og overfladevand ved tilslutning til et spildevandsanlæg, jf. miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

Afledningen af spildevandet skete via et fællesprivat kloaksystem, som er tilsluttet det offentlige spildevandsselskabs ledningssystemer for spildevand til selskabets renseanlæg.

Kommunen havde meddelt tilladelse hertil, men afgørelsen blev påklaget af en ejendomsejer, der fandt, at kommunens tilladelse til afledning ville medføre overløb til klagers ejendom, da spildevandssystemet det pågældende sted var underdimensioneret. Klager har også påpeget, at der er problemer med opstuvning.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kom frem til, at klager var klageberettiget i sagen på grund af, at der i sagen konkret sker overløb til terræn på klagers ejendom fra spildevandsanlægget.

Nævnet påpegede herefter, at det af spildevandsvejledningen fremgår, at det overordnede formål med at regulere tilslutninger til spildevandsanlæg blandt andet er at sikre, at tilledningen af spildevand sker under hensyntagen til afløbssystemet og renseanlægget, herunder at anlæggets udledningstilladelse kan overholdes.

Nævnet bemærkede også, at kommunen havde foretaget høring af både ejeren af det fællesprivate spildevandsanlæg og spildevandsselskabet, der havde givet udtryk for, at der kunne meddeles tilladelse under nogle vilkår.

Nævnet konstaterede dog, at kommunen i forbindelse med sagens behandling ikke ses at have forholdt sig til, hvordan der, på trods af de kendte udfordringer, skulle være kapacitet til at meddele tilladelse til yderligere tilledning. Således havde kommunen ikke tilkendegivet, at der var foretaget revideringer af andre eksisterende tilslutningstilladelser til den pågældende spildevandsledning. Derudover havde forsyningsselskabet tidligere oplyst til klager, at separatkloakering opstrøms det pågældende område ikke alene var tilstrækkeligt til at afhjælpe kapacitetsproblemer på kloakledningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt derfor, at kommunens vurdering af spildevandsanlæggets kapacitet var mangelfuld, idet den er foretaget på et utilstrækkeligt grundlag. Den meddelte tilslutningstilladelse led dermed af en væsentlig retlig mangel, hvorfor nævnet ophævede den påklagede afgørelse, og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse (sags nr. 19/01198) kan i sin helhed læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.