Effektiviseringskrav til elnetvirksomhederne for 2018

Sekretariatet for Energitilsynet har sendt udkastet til tilsynsnotatet “Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2018” i høring blandt elnetvirksomhederne.

I henhold til elforsyningsloven og indtægtsrammebekendtgørelsen skal Energitilsynet årligt udmelde individuelle krav til reduktion af netvirksomhedernes indtægtsrammer på baggrund af en benchmarking. I 2017 foretages alene en benchmarking af netvirksomhedernes kvalitet i levering, og der vil således ikke blive foretaget en benchmarking af økonomisk effektivitet. Dette skyldes, at Energistyrelsen har givet dispensation til Energitilsynet, da der i 2017 ikke er grundlag for at foretage en benchmarking af den økonomiske effektivitet.

Når Sekretariatet for Energitilsynet måler en netvirksomheds kvalitet i leveringen, gøres dette på baggrund af antallet af afbrud og varigheden af afbrud, der opstår i elnettet. Benchmarking foretages her både på aggregeret niveau og på enkeltkundeniveau. Tilsynsnotatet vedrører således både benchmarking af netvirksomhedernes kvalitet i levering af elektricitet på aggregeret niveau og benchmarking af kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau. For kvalitet i levering overskrider 8 netvirksomheder samlet set tærskelværdierne på aggregeret niveau, mens 9 netvirksomheder overskrider tærskelværdierne på enkeltkundeniveau.

Af Sekretariatet for Energitilsynets udmelding af indtægtsrammer for 2018 vil de pågældende reduktioner fremgå. De pålagte 1-årige midlertidige reduktioner udgør i alt 3,1 mio. kr. af netvirksomhedernes indtægtsrammer i 2018. De udmeldte effektiviseringskrav baseret på benchmarking af kvalitet i levering udgør i alt 0,17 % af alle netvirksomhedernes samlede påvirkelige omkostninger i 2016.

Høringsfristen er den 6. november 2017. Denne frist er kortere end tidligere, men indholdet i tilsynsnotatet er til gengæld væsentligt reduceret, eftersom enkeltvirksomhederne i år alene bliver benchmarket på kvalitet i levering.

Sekretariatet for Energitilsynets høringsudkast af 23. oktober 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.