Virksomhed fritaget for betaling af administrationsgebyr for erhvervsaffald

Den 24. marts 2021 udkom Højesterets dom i Ugeskrift for Retsvæsen, afsagt den 7. december 2020, om en kommunes forkerte praksis med opkrævning af et gebyr for en mindre virksomheds erhvervsaffald.

I 2015 opkrævede Københavns Kommune hos et selskab, drevet fra indehaverens bopæl, et administrationsgebyr vedrørende erhvervsaffald på 750 kr. med tillæg af moms. Virksomheden blev drevet fra indehaverens bopæl og kun med indehaveren som ansat, dog uden at virksomheden reelt producerede affald.

Virksomheden, TGnet, ansøgte kommunen om fritagelse for gebyret, hvilket man fik afslag på. Herefter betalte TGnet og anlagde sag for at få refunderet beløbet. Sagen angik derfor, om Københavns Kommune efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen var berettiget til at opkræve beløbet hos virksomheden.

En dissentierende højesteret stemte med dommerstemmerne 5-4 for, at TGnet skulle refunderes beløbet. Flertallet lagde bl.a. vægt på, at Københavns Kommune anvendte fritagelsesmuligheden i miljøbeskyttelseslovens § 60, stk. 4 forkert, da man fandt, at kommunens praksis for at anvende muligheden for at fritage virksomheder fra gebyr var egnet til at afskære en række virksomheder fra at opnå fritagelse, som det efter forarbejderne til miljøbeskyttelsesloven var tilsigtet at fritage for gebyr.

Da man ligeledes anså det for ubestridt, at mængden af affald for virksomheden i den pågældende periode var marginal, virksomheden blev drevet fra D’s adresse med ham som eneste medarbejder og affaldsmængden ikke reelt havde belastet den kommunale affaldsordning udover hvad D’s private husholdning allerede havde gjort samt betalt for, stemte flertallet for, at Københavns Kommune skulle tilbagebetale beløbet.

Dommen kan læses i sin helhed her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.