Tinglysningsafgift for tidligere varmeværk

Retten i Randers har den 15. april 2021 afsagt en dom angående fastsættelsen af tinglysningsafgiften for overdragelsen af en ejendom med et nedlagt kraftvarmeværk.

En virksomhed købte i 2018 den pågældende ejendom, hvorfra der tidligere blev drevet et kraftvarmeværk. Købesummen udgjorde 4.667.800 kr., hvorimod den seneste offentlige ejendomsvurdering forud for anmeldelsen af skødet til tinglysning udgjorde 42 mio. kr. Under sagen var det således spørgsmålet, om tinglysningsafgiften skulle beregnes på baggrund af købesummen eller den offentlige ejendomsvurdering.

Afgiftsmyndigheden fastholdt, at afgiften efter § 4, stk. 2, i den dagældende tinglysningsafgiftslov skulle beregnes af den seneste offentliggjorte ejendomsværdi på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning, da denne oversteg købesummen. Omvendt fandt virksomheden, at ejendommen – på grund af kraftvarmeværkets lukning – havde undergået væsentlige forandringer, herunder både en juridisk og fysisk statusændring, hvorfor forudsætningerne for ejendomsvurderingen i 2017 var ændret. Derfor skulle tinglysningsafgiften efter virksomhedens opfattelse beregnes på baggrund af ejendommens værdi – i praksis købesummen på 4.667.800 kr.

Byretten fandt det på baggrund af sagens bevismæssige stilling godtgjort, at lukningen af kraftvarmeværket måtte anses for irreversibel på tidspunktet for skødets anmeldelse til tinglysning.

Derfor fandt retten det også godtgjort, at der i tiden mellem den seneste offentliggjorte vurdering pr. 1. oktober 2017 og skødets anmeldelse til tinglysning den 6. august 2018 var sket så væsentlige fysiske og juridiske forandringer ved ejendommen, at tinglysningsafgiften ikke skulle beregnes på baggrund af ejendomsvurderingen, men efter bedste skøn, og der var enighed om, at værdien af ejendommen i denne situation kunne fastsættes til ejerskiftesummen på 4.667.800 kr., jf. tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 2, 3. pkt.

Det er ikke i skrivende stund oplyst, om sagen er anket.

Dommen fra Retten i Randers kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.