Ikke aktindsigt i direktørkontrakt

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviste den 24. februar 2021 at realitetsbehandle en klage over Hillerød Services afslag på aktindsigt i selskabets tidligere direktørs ansættelseskontrakt. Nævnets afgørelse blev truffet efter vandsektorlovens § 26, stk. 3, miljøoplysningslovens § 4 a, og § 4, stk. 6, og offentlighedslovens § 37, stk. 1.

Hillerød Service blev den 13. november 2018 anmodet om aktindsigt i selskabets daværende direktørs ansættelseskontrakt eller aftalegrundlaget, som beskriver direktørens løn m.v. for 2018. Hillerød Service meddelte den 19. november 2018 afslag på den ansøgte aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 21, stk. 4, og § 30, nr. 1, hvorefter ansøgeren indbragte sagen for klagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt samlet, at nævnet ikke havde kompetence til at behandle klagen – hverken efter reglerne i miljøoplysningsloven, vandsektorloven eller offentlighedsloven.

Angående miljøoplysningsloven fandt nævnet konkret, at de oplysningerne, der blev anmodet om aktindsigt i, ikke udgjorde miljøoplysninger i miljøoplysningslovens forstand. Nævnet lagde her vægt på, at dokumenterne alene indeholdt oplysninger af ansættelsesretlig karakter og således hverken havde relation til miljøet eller til de af koncernens aktiviteter, der relaterede sig til miljøet.

Nævnet fandt endvidere, at da Hillerød Service er et serviceselskab og ikke et vandselskab, var selskabet ikke i sig selv omfattet af offentlighedsloven i medfør af vandsektorlovens § 14.

Sluttelig fandt nævnet, at den sag, aktindsigtsbegæringen angik i, udsprang af Hillerød Services ansættelse af selskabets tidligere direktør, og at der derfor ikke var tale om en sag, hvor en eventuel afgørelse eller behandlingen i øvrigt vil kunne påklages til nævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.