Stadfæstelse af Forsyningstilsynets afgørelse om prisharmonisering

Energiklagenævnet har den 17. oktober 2020 truffet afgørelse i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, og § 21, stk. 4. I afgørelsen blev Forsyningstilsynets afgørelse i en sag om prisharmonisering ved sammenlægningen af forsyningsområderne Frederikssund/Hjortekær, Lendemarke og Ørslev-Terslev stadfæstet. Klager i denne sag var E.ON Produktion Danmark A/S. I sagen stadfæstede nævnet, at den ønskede prisharmonisering ikke medførte urimelige virkninger, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, under de forudsætninger, at besparelserne ved sammenlægningen er reelle og tilstræbes fordelt på forsyningsområderne, samt at over- og underdækninger i forbindelse med klagers levering af varme til E.ON Varme Danmark ApS løbende bliver afregnet overfor E.ON Varme Danmark ApS i overensstemmelse med tilsynets praksis på området.

Sagen omhandlede prisharmoniseringen ved sammenlægning af de omhandlede forsyningsområder. Nævnet fastslog i den forbindelse, at den ønskede prisharmonisering lå inden for rammerne af varmeforsyningsloven. Det var problematisk, at over- og underdækninger opstået før prisharmoniseringen, blev fordelt på alle forbrugere under harmoniseringen. Det betød, at især et af de sammenlagte områder (Frederikssund), risikerede at bære yderligere omkostninger pga. prisharmoniseringen. På baggrund heraf havde tilsynet i deres afgørelse bestemt, at der skulle pålægges en regulering af den prisharmoniserede pris ved et tillæg eller fradrag i den harmoniserede pris pr. område, hvilket klager fandt uhjemlet. Hertil tilføjede nævnet, at tilsynet havde hjemmel til at gribe ind over for urimelige priser og betingelser, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Der blev henvist til den nævnets tidligere afgørelse af 23. september 2020 med j.nr. 20/00078, hvor det samme gjorde sig gældende.

Energiklagenævnets afgørelse af 17. oktober 2020 i sag 20/00086-39 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.