Støtte til eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion

Energistyrelsen har sendt bekendtgørelse om støtte til eldrevne varmepumper i høring. Bekendtgørelsesudkastet udmønter et af de fire grundbeløbsinitiativer, som er besluttet i energiaftalen af 29. juni 2018.

Puljen udmøntes som direkte støtte til fjernvarmeselskaber, herunder grundbeløbsværkerne. Ordningen fungerer som en etableringsstøtte, hvor der kan ydes tilskud til etablering af kollektive eldrevne varmepumper. Formålet med støtten er at yde tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme med henblik på at fremme fortrængningen af den eksisterende, fossile varmeproduktion i fjernvarmesektoren. Støtteordningen udformes som en tilsagnsordning. Konkret ydes der støtte til delvis dækning af fjernvarmeselskabernes omkostninger ved investering i og etablering af en kollektiv eldreven varmepumpe.

Alle fjernvarmeselskaber forventes at kunne søge støtten, herunder også grundbeløbsværker i decentrale områder. Det er en forudsætning, at den eldrevne varmepumpe producerer fjernvarme, og at der primært fortrænges (minimum 50 pct.) eksisterende fjernvarmeproduktion baseret på fossile brændsler. Det betyder, at den installerede varmepumpe skal fortrænge mindst 50 pct. fossil produktion af fjernvarmeselskabets samlede varmeproduktion, før der kan gives tilsagn og efterfølgende tilskud.

Når et fjernvarmeselskab står over for at skulle investere i en ny produktionsenhed, kan værket søge om tilsagn om tilskud hos Energistyrelsen, inden projektet påbegyndes. Ansøgningen skal indeholde en række tekniske, økonomiske og processuelle oplysninger, som Energistyrelsen bruger til at vurdere, hvorvidt de i bekendtgørelsen stillede betingelser er opfyldt. Energistyrelsen vurderer herefter de indkomne ansøgninger og meddeler tilsagn om tilskud. Såfremt der ikke er tilstrækkelige midler inden for den bevillingsmæssige ramme til at imødekomme samtlige ansøgere, kan Energistyrelsen prioritere mellem ansøgere, således at 1) ansøgere, der søger den laveste støttesum i kr./MW, og 2) ansøgte støtteintensitet opgjort som støttens andel af de samlede støtteberettigede omkostninger i procent. Ansøgerne kan modtage op til 15 pct. af de støtteberettigede omkostninger i tilskud, dog maksimalt 5 mio. kr. pr. fjernvarmeselskab. Når Energistyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud, kan ansøger herefter påbegynde projektet. Ved projektets afslutning indsender ansøger en udbetalingsanmodning til Energistyrelsen senest 90 dage efter projektets afslutning. I forbindelse hermed sikrer Energistyrelsen, at projektet er i overensstemmelse med det i ansøgningen anførte, samt at eventuelle andre vilkår i tilsagnet er overholdt, hvorefter tilskuddet udbetales.

Høringsudkast til bekendtgørelse om støtte til eldrevne varmepumper kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.