Støjbegrænsende foranstaltninger i lokalplan var ikke tilstrækkelige

Når der planlægges for boliger i støjbelastede områder, er det ikke tilstrækkeligt blot at kræve, at støjgrænserne overholdes. Planklagenævnet præciserer i en ny afgørelse, hvad der skal til.

En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Det følger af planlovens § 15 a, stk. 1.

Støjsikringen skal efter bestemmelsen ske ved etablering af afskærmningsforanstaltninger. Det er i praksis dog antaget, at der ikke kan stilles krav om, at støjhensynet skal varetages på en bestemt måde. Hvis lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at udnyttelsen af lokalplanområdet kun kan ske under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, vil det være tilstrækkeligt. Kravet skal dog være udtrykkeligt formuleret som en betingelse for ibrugtagningen.

I den konkrete sag havde Ikast-Brande Kommune vedtaget en lokalplan for et nyt etagebyggeri med primært boliger i et eksisterende boligområde. Lokalplanområdet befandt sig i Ikast by og var belastet af trafikstøj. Det fremgik af lokalplanens § 6.7, at boligerne skulle overholde Miljøstyrelsens tilladte støjgrænser, som var angivet til 45db/40db. Støjgrænserne var dog ikke nævnt i de lokalplanbestemmelser, som fastsatte betingelserne for, hvornår bebyggelsen kunne tages i brug.

Planklagenævnet konstaterede, at de relevante støjgrænseværdier var dem, som fremgik af Miljøstyrelsens vejledning om trafikstøj. Vejledningen indeholder også lempede støjgrænseværdier for nye boliger i eksisterende boligområder i byområder med meget støj, som kommunen ville kunne have planlagt efter i det konkrete tilfælde.

Imidlertid var det ikke disse lempede støjgrænseværdier, som var nævnt i lokalplanens § 6.7. Det var således uklart, hvilke grænseværdier kommunen overhovedet havde henvist til.

Herudover bemærkede nævnet, at grænseværdierne ifølge lokalplanbestemmelsen alene skulle overholdes i selve boligerne og ikke på de udendørs opholdsarealer, ligesom overholdelsen af støjgrænseværdierne ikke udgjorde nogen betingelse for bebyggelsens ibrugtagen.

Nævnet ophævede derfor lokalplanen, da den ikke opfyldte betingelserne i planlovens § 15 a, stk. 1.

Planklagenævnets afgørelse af 2. november 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.