Plangrundlag for vindmølleparken Thorup-Sletten ophævet

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 9. marts 2021 afgjort et sagskompleks vedrørende et tværkommunalt vindmølleprojekt i Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner.

Sagen omhandlede et projekt til opstilling af i alt 18 møller på Thorup-Sletten fordelt med 9 møller på hver side af kommunegrænsen. Møllerne er opstillet i to rækker over et areal, der er cirka 3 km langt og cirka 0,5 km bredt, og som ligger umiddelbart øst for et Natura 2000-område med bl.a. rørhøg og blå kærhøg på udpegningsgrundlaget. Sagskomplekset omfattede klager over vedtagelse af kommuneplantillæg, lokalplaner, miljøvurdering af planer og VVM-tilladelser.

Planklagenævnet ophævede miljørapporten samt lokalplaner og kommuneplantillæg, da kommunernes vurdering af planernes påvirkning af Natura 2000-området ikke var i overensstemmelse med habitatreglerne. Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede og hjemviste kommunernes VVM-tilladelser til opstilling af vindmøllerne.

Begge nævn begrundede bl.a. dette med, at:

  • Rørhøg, som var på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, ikke var medtaget som fokusart,
  • Konsekvensvurderingen havde mangler i forhold til fokusarten blå kærhøg,
  • Der var mangler ved kommunernes vurdering af, hvilke fortrængningszoner vindmøllerne kan medføre i forhold til de enkelte fuglearter på udpegningsgrundlaget.

Sagsbehandlingstiden var 28 måneder, og der blev ikke truffet afgørelse om opsættende virkning.

Planklagenævnets afgørelse af 9. marts 2021 kan læses i sin helhed her. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 9. marts 2021 er ikke i skrivende stund offentliggjort.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.