Lov om miljøvurdering ændres efter krav fra EU-Kommissionen

Miljøministeren har fremsat et lovforslag om ændring af miljøvurderingsloven og husdyrbrugsloven. Det sker hovedsageligt for at imødekomme EU-Kommissionens kritik af den danske gennemførelse af VVM-direktivet, som ifølge EU-Kommissionen ikke har været tilstrækkeligt præcis.

EU-Kommissionen kom med sin kritik i en såkaldt åbningsskrivelse, som er det første officielle skridt i en traktatbrudssag. Som eksempel på nogle af de punkter, hvor den danske implementering efter EU-Kommissionens opfattelse ikke har være tilstrækkelig præcis, kan nævnes miljøvurderingslovens bestemmelser om inddragelse af offentligheden.

De foreslåede ændringer af miljøvurderingsloven vedrører derfor bl.a. lovens definition af offentligheden og bestemmelser om høring, herunder særligt om offentlighedens inddragelse, samt offentliggørelse og tidsfrister.

Endvidere ændres der i de bestemmelser, som afgrænsningen af de projekter, som skal miljøvurderes/screenes, ligesom de gældende krav til bygherrens ansøgning og myndighedernes oplysninger til bygherre præcisere.

Lovforslaget indeholder også ændringer vedrørende myndighedens udtalelse om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold og myndighedens selvstændige vurdering af et ansøgt projekts indvirkning på miljøet.

Det foreslås også at ændre adgangen til at stille vilkår, herunder om overvågning i VVM-tilladelsen, samt om adgangen til bl.a. at nedlægge forbud, udstede påbud og tilbagekalde en tilladelse.

Desuden ændres bestemmelsen om myndighedshabilitet og adskillelse af myndighedsfunktioner. Endelig foreslås ændringer af bestemmelserne om lovens anvendelsesområde, herunder en ny undtagelsesbestemmelse.

Lovforslaget kan læses her.

Miljøstyrelsen har den 29. oktober 2020 desuden sendt udkast til en række bekendtgørelser i høring, der skal udmønte lovændringerne administrativ.

Høringsfrist: 26. november 2020.

Høringsmaterialet kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.