Energistyrelsen udpeger de første regulatoriske testzoner

Energistyrelsen har tildelt de første regulatoriske testzoner, hvorved der gives midlertidig dispensation fra regler, der forhindrer – eller udfordrer – projekternes gennemførelse.

Testzoneordningen har sit afsæt i den politiske energiaftale fra juni 2018, hvor det blev besluttet at iværksætte en række initiativer, som skal fremme udviklingen af et smart og fleksibelt energisystem i Danmark.

En regulatorisk testzone er en mulighed for at afprøve innovative energi- og forsyningsløsninger under virkelige forhold. Der skal være tale om innovative løsninger, der er stødt på en barriere i energi- og forsyningslovgivningen, der betyder, at projektet ikke kan gennemføres. I testzonerne kan der gives tidsafgrænsede dispensationer fra konkrete regler til forsøg med nye forretningsmodeller, ny teknologi og nye løsninger.

En virksomhed kan bl.a. søge om mulighed for at udføre test vedrørende bl.a. sektorintegration på tværs af el-, varme- og gassektoren, øget fleksibilitet i energisystemet, bedre balancering af el-nettet, optimering af markedet for systemydelser, indpasning af fluktuerende vedvarende energiproduktion, herunder energikonvertering og -lagring (PtX), digitaliseringsløsninger, eller mere effektiv udnyttelse af energi og energibesparelser.

Der har fra branchen særligt været en efterspørgsel på et omkostningsægte tarifsystem for virksomheder, der ønsker at anvende egenproduceret VE-strøm i produktionen – eller udviklingen – af f.eks. grøn fjernvarme eller grønne brændsler.

Som de første virksomheder får GreenLab Skive og Brande Brint tildelt en regulatorisk testzone med det formål, at der opnås friere rammer til at afprøve og udforme fremtidens grønne energiløsninger ved, at virksomhederne undtages fra nogle af de nuværende regler på energiområdet.

Begge virksomheder har fokus på produktion og udvikling af grøn brint. Ved at have fået tildelt en regulatorisk testzone, kan virksomhederne over en årrække udføre deres demonstrationsprojekt.

Brande Brint udfører henover 2 år et teknologiudviklingsprojekt, hvor et brintproduktionsanlæg kobles direkte til en vindmølle for at undersøge mulighederne for bl.a. offshore-produktion.

Hos GreenLab Skive arbejder en gruppe af grønne virksomheder målrettet på at udvikle Power-to-X. Det er det første sted i verden, hvor et storskala Power-to-X-anlæg kommer i drift.

Klimaministeren har udtalt:

”Vores ambition er, at Danmark skal have det mest fleksible og velintegrerede energisystem i Europa. Det skal GreenLab Skive og Brande Brint være med til at bidrage til, nu hvor vi giver dem friere rammer til at udvikle fremtidens grønne energiløsninger. De vigtige erfaringer, virksomhederne gør sig, skal være med til at sikre vores position inden for grønne energiformer som for eksempel Power-to-X.” 

Følgende 10 kriterier indgår i Energistyrelsens samlede vurdering af en ansøgning om tildeling af regulatorisk testzone:

  1. Projektet er omfattet af regulering under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets ressort.
  2. Projektets gennemførelse er udfordret af en regulatorisk barriere.
  3. Projektet er innovativt.
  4. Projektet fremmer den grønne omstilling.
  5. Projektets løsning tilbydes endnu ikke kommercielt.
  6. Projektet er til gavn for forbrugerne og virksomhederne.
  7. Projektet er modent til at indgå i et testforløb.
  8. Forbrugerne og virksomhederne kan beskyttes i testforløbet i tilstrækkelig grad.
  9. Projektet kan afgrænses tidsmæssigt.
  10. Ansøger skal formidle testforløbets resultater offentligt.
Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.