Energiklagenævnet har ophævet og hjemvist en afgørelse om forrentning af indskudskapitalen

Energiklagenævnet har ophævet og afvist Forsyningstilsynets afgørelse af 3. april 2019 vedrørende en ansøgning om forrentning af indskudskapitalen for Frederiksberg Fjernvarme A/S for år 2019.

Frederiksberg Fjernvarme A/S havde opgjort indskudskapitalen pr. 1. januar 2019 til 403.872.058 kr.

Ved afgørelse af 3. april 2019 afviste Forsyningstilsynet at tiltræde klagers ansøgning om indskudskapitalforrentning for året 2019. Forsyningstilsynet fandt, at klagers opgørelse efter afskrivningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, nr. 2 og nr. 3 skulle korrigeres, hvilket resulterede i, at opgørelsen efter metode 2 blev negativ. Forsyningstilsynet fastsatte derfor den anvendte indskudskapital til 0 kr., jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 6, stk. 5, og afslog som følge heraf, at klager kunne indregne forrentning af indskudskapital for året 2019.

Energiklagenævnet fandt, at Forsyningstilsynet burde have forholdt sig til, hvorvidt betingelserne om dispensation i afskrivningsbekendtgørelsens § 11 er opfyldt.

Forsyningstilsynet oplyste om den manglende stillingtagen til dispensationsmuligheden efter afskrivningsbekendtgørelsens § 11, og at tilsynet fandt, at der ikke er grundlag for dispensation, allerede fordi det følger af bekendtgørelsens § 6, stk. 5, at forrentningsgrundlaget fastsættes til 0 kr. i de tilfælde, hvor den anvendte indskudskapital opgøres til en negativ værdi efter bekendtgørelsens § 6, stk. 4. Forsyningstilsynet finder, at Energistyrelsen – efter tilsynets vurdering – i forbindelse med udarbejdelsen af afskrivningsbekendtgørelsen har taget stilling til, at det forhold, at indskudskapitalen fastsættes til 0 kr., ikke kan anses som en væsentlig ulempe for virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne, der kan give anledning til dispensation fra afskrivningsbekendtgørelsens regler, når der er fastsat regler om, at indskudskapitalen kan fastsættes til 0 kr.

Energiklagenævnet var ikke enigt i tilsynets vurdering, hvorfor nævnet ophævede tilsynets afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling ved tilsynet. Energiklagenævnet bemærkede, at muligheden for at opnå dispensation efter afskrivningsbekendtgørelsens § 11 vil blive illusorisk, såfremt en opgjort negativ indskudskapital efter bekendtgørelsens § 6, stk. 4, jf. stk. 5, i alle tilfælde skulle medføre, at der ikke er grundlag for en dispensation.

Energiklagenævnet fandt ikke anledning til at tage stilling til de øvrige anbringender vedrørende sagens realitet.

Energiklagenævnets afgørelse af 23. september 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.