Dom i Kriegers Flak-sagerne vedrørende gæsteprincippet

Vestre Landsret afsagde den 7. januar 2021 dom i Kriegers Flak-sagerne. Med dommen fastslås det, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse, hvor en lodsejer ved ekspropriation pålægges at stille sit areal til rådighed for et ledningsanlæg og derved pålægges begrænsninger i sin rådighed over arealet.

Sagen omhandlede en række ekspropriationer i forbindelse med etableringen af et kabelanlæg til havvindmølleparken Kriegers Flak. Ved ekspropriationerne blev lodsejerne pålagt en ledningsdeklaration, som udover de almindelige beskyttelsesbestemmelse (der ikke må opføres bebyggelse, terrænreguleres, etableres beplantning mv. uden Energinets tilladelse) indeholdte en bestemmelse om, at gæsteprincippet var fraveget, og at der stiftes en ubetinget tilstedeværelsesret for kabelanlægget.

En række lodsejere anlagde efterfølgende retssager mod Energinet med påstand om, at en fravigelse af gæsteprincippet i deklarationsteksten var ulovlig. Sagerne blev behandlet i landsretten som 1. instans som følge af deres principielle og vidererækkende betydning.

Landsretten fandt, ”at gæsteprincippet ikke finder anvendelse i en situation som den foreliggende, hvor Lodsejerne ved ekspropriation med hjemmel i lov og med ret til fuldstændig erstatning er pålagt at stille deres arealer til rådighed for Energinets kabelføring og af sikkerhedsmæssige hensyn pålagt begrænsninger i deres rådighed over arealerne.” Deklarationens vilkår om frafald af gæsteprincippet var ifølge landsretten ”reelt alene en præcisering af den retstilling, der allerede følger af rådighedsindskrænkningen i Lodsejernes anvendelse er sket ved ekspropriation og ikke ifølge f.eks. aftale.” Derfor var ”vilkåret om frafald af gæsteprincippet uden selvstændig retlig betydning og er allerede som følge heraf ikke ulovligt.”

Kriegers Flak-dommen har stor betydning for ledningsejere, da den fastslår, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse, hvor en lodsejer ved ekspropriation er blevet pålagt at stille sit areal til rådighed for et ledningsanlæg og som en følge heraf er blevet pålagt begrænsninger i sin rådighed over arealet. Ledningsejer opnår derved i denne situation en ubetinget tilstedeværelsesret for ledningsanlægget.

Dommen må dermed forstås således, at gæsteprincippet ikke er relevant i en situation som den i sagen foreliggende.

Vestre Landsrets dom af 7. januar 2021 kan i sin helhed læses her.

Landsrettens dom i Kriegers Flak-sagerne er blevet anket til Højesteret af interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, som har ført sagen på vegne af tre lodsejere.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.