Lov om fremme af besparelser i energiforbruget m.v.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har sendt et forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og af lov nr. 1756 af 27. december 2016 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser i høring.

Baggrunden og formålet vedrørende lovforslaget er dels at implementere dele af Klimaaftalen fra 22. juni 2020, dels at implementere bygningsdirektivets kvalitetskrav i dansk ret, dels at gennemføre PSO-aftalen fra 2016.

Lovforslagets del om ændring af energispareloven indebærer en tydeliggørelse af, at indsatsen også fremadrettet forventes fokuseret på målsætningen på klimaområdet, idet lovens formålsbestemmelse bliver tydeliggjort ved udtrykkeligt at nævne tilskud til tiltag til reduktion i anvendelsen af fossile brændsler i forbindelse med energibesparelser og energieffektiviseringer. Derudover foreslås, at hjemlen til at kunne give tilskud til virksomheders energibesparelses og energieffektiviseringstiltag ikke længere begrænses til, at energibesparelser og energieffektiviseringer overvejende skal opnås i procesenergi. Endelig foreslås, at Energisparerådets navn ikke længere skal fremgå af loven, så ministeren kan beslutte, hvad rådet skal hedde.

Lovforslagets del om ændring af lov om energibesparelser i bygninger indebærer, at der i lov om fremme af energibesparelser i bygninger etableres hjemmel til, at klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at offentlige finansielle foranstaltninger til fremme af energieffektive renoveringer af bygninger sammenkædes med kvaliteten af renoveringen.

Lovforslagets del om ændring af lov nr. 1756 af 27. december 2016 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser medfører ændring af fristen for indsendelse af anmodning om udbetaling af tilskud for projekter, der allerede har fået tilsagn herom fra den 31. december 2021 til den 31. december 2023.

Høringsforslaget til lovforslaget kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.