Kommune erstatningsansvarlig for byggeri opført i tillid til hjemvist byggetilladelse

Retten i Helsingør afsagde den 1. juli 2020 dom i, hvorefter ejerne af en ejendom fik medhold i en påstand om, at Fredensborg Kommune var erstatningsansvarlig for ejernes udgifter til fysisk lovliggørelse af ejernes byggeri samt for værditabet på for ejendommen, der opstod ved den fysiske lovliggørelse efter vilkårene i kommunens lovliggørende byggetilladelse.

Sagen vedrørte en tvist mellem ejerne og Fredensborg Kommune samt Statsforvaltningen.

I sagen havde kommunen den 8. juni 2015 givet sagsøgerne en byggetilladelse til at opføre et hus. Tilladelsen blev den 10. marts 2016 ophævet af Statsforvaltningen med den begrundelse, at ejendommens frontspidser ikke var omfattet af ordlyden i den bestemmelse i bygningsreglementet, hvorefter tagkviste, skorstenspiber, gavltrekanter mv. ikke medregnes ved vurdering af bygningshøjde. På tidspunktet for ophævelsen var huset i det væsentligste færdigopført.

Som følge af ophævelsen traf kommunen en ny afgørelse den 28. april 2016 om lovliggørende byggetilladelse med vilkår om, at indbliksmulighederne til naboerne skulle reduceres væsentligt. Denne afgørelse stadfæstede Statsforvaltningen ved afgørelse af 30. november 2017.

Ejerne indbragte efterfølgende sagen for retten – blandt andet for at efterprøve Statsforvaltningens afgørelse af 30. november 2017 og kommunens afgørelse af 28. april 2016

Retten i Helsingør vurderede, at kommunens og Statsforvaltningens afgørelser af hhv. 28. april 2016 og 30. november var gyldige.

Til gengæld blev det lagt til grund, at kommunen var erstatningsansvarlig ejernes udgifter til fysisk lovliggørelse af byggeriet og for ejendomsværditabet som følge af byggetilladelsen af 28. april 2016. Dette, fordi byggeriet var blevet igangsat på opfordring fra kommunen, selvom at kommunens oprindelige byggetilladelse af 8. juni 2015 var blevet påklaget af ejernes naboer, og at byggeriet i det væsentligste var færdigopført, da Statsforvaltningen traf afgørelse den 10. marts 2016.

Retten lagde til grund, at ejerne havde lidt et tab på 618.000 kr., som var en påregnelig følge af det ansvarspådragende forhold. Retten mente ikke, at der forelå forhold med hensyn til accept af risiko, egen skyld eller bortfald af det rejste krav på erstatning.

Byrettens dom af 1. juli 2020 (sag nr. BS-18561/2018-HEL) er optrykt i MAD 2020.146.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.