Morgenmøde: Miljøvurderingsloven og praksis på spildevandsområdet

Den 19. marts 2024 kl. 10.00-14.00 hos Ballerup Kommune

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om miljøvurderingsloven og den seneste praksis herom på spildevandsområdet hos Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup. Mødet er en fortsættelse af morgenmødet den 12. september 2023 i Ballerup. Alle kan deltage, selvom man ikke var med på første møde. Deltagelse er gratis.

På mødet vil følgende emner bliver behandlet:

 • Aktuel nævnspraksis: Hovedfokus på mødet er en præsentation og drøftelse af seneste retspraksis ved udledninger til recipient, herunder ”Horsens-sagen” og Miljøstyrelsens opdatering af vejledningen om vandrammedirektivets forringelsesbegreb i lyset heraf. Der afsættes god tid til diskussion og drøftelse af reglerne og betydningen af praksis på området.
 • Opsamling på juridisk ramme for udledningstilladelser i et ”spildevandsperspektiv”
  • Miljøvurderingsloven
  • Habitatbekendtgørelsen
  • Naturbeskyttelsesloven
  • Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder
  • Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
  • Indsatsprogrambekendtgørelsen
 • Øvrige nyheder: Skulle der blive overskydende tid, vil øvrige, relevante juridiske nyheder på spildevandsområdet blive gennemgået.

 Mødet henvender sig primært til medarbejdere i vandselskaber og kommuner. Alle er dog velkomne.

Tilmelding

Tilmelding kan ske her, senest den 14. marts 2024 kl. 10.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.