bg

Lovpligtige oplysninger

Advokatfirmaet Energi & Miljø, CVR-nr. 41460830, er et advokatpartnerselskab.

Læs mere Om Energi & Miljø

Forsikrings- og garantiselskab

Advokatfirmaet Energi & Miljø har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring hos:

HDI Danmark
Indiakaj 6, 1. sal
2100 København Ø
Policenummer: 156-08655234-14008

Bemærk venligst, at Advokatfirmaet Energi & Miljø i forretningsbetingelsernes afsnit om ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring har fastlagt forskellige forhold i tilknytning til advokatfirmaets forsikringsdækning.

Klagevejledning

Advokatfirmaet Energi & Miljø er omfattet af reglerne i retsplejelovens § 126 og de advokatetiske regler om god advokatskik. Advokatfirmaet Energi & Miljø skal gøre opmærksom på, at klager over vores rådgivning mv. eller det fastsatte honorar kan indgives til Advokatnævnet via Advokatnævnets digitale klageportal på www.advokatsamfundet.dk.

Hvidvaskregler – baggrund og konsekvenser for advokatvirksomheder

Advokatfirmaet Energi & Miljø er – i lighed med alle andre danske advokatvirksomheder samt en række andre typer virksomheder – underlagt reglerne i “hvidvaskloven” (Lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme).

Formålet med hvidvaskloven er – som det fremgår af lovens titel – at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme. Advokater og advokatvirksomheder er efter hvidvaskloven bl.a. forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om deres klienters identitet.

Advokatfirmaet Energi & Miljø retter naturligvis også fokus på dette område, internt såvel som eksternt. Eksternt udmøntes dette primært i, at vores klienter vil blive mødt med krav om at skulle udlevere persondokumentation, typisk i form af kopi af pas eller kørekort samt adresseoplysninger, når vi etablerer et klientforhold og/eller ved behandling af konkrete sager.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.