Landzoneadministration jura og praksis

Komponent, den 5. oktober 2021

Nyt kursus om at navigere mellem friholdelse af det åbne land for unødvendigt byggeri og så bidrage til vækst og udvikling i landdistrikterne.

Med ændringerne i planlovens formålsparagraf er der indført en række lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne, uden at de klare grænser mellem land og by udviskes eller udvandes.

Den nye planlov åbner bl.a. op for øget bosætning og erhverv, bedre rammer for produktionsvirksomheder og øget mulighed for at anvende fritidshuse til helårsbeboelse. Samtidig tilsigtes en mere fleksibel og smidig administration.

Kommunernes planadministration efter planlovens § 34 – 38 forventes at være nytænkende, fleksibel men også balanceret, så hensynet til vækst og udvikling afvejes med hensynet til jordbrugserhvervene samt landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige og rekreative hensyn.

Komponent har udarbejdet et kursus i landzoneadministration som giver dig et overblik over landzoneområdet koblet til planlovens bestemmelser, planklagenævnets afgørelser og kommunernes egen planpraksis og administrationsgrundlag.

Undervisningen gennemføres med stor deltagerinvolvering og fælles læringsrefleksioner med afsæt i konkrete cases.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.