Affald

affald

Affaldssektoren er kendetegnet ved, at affald ikke længere betragtes som et miljøproblem, men derimod som en ressource.

Kommunerne spiller stadig en stor og væsentlig rolle i forbindelse med håndteringen af affald, men affaldssektorens organisering har i de seneste år været til revision flere gange.

Selskabsdannelse

Både i forbindelse med miljøbeskyttelseslovens ændring i 2009 og ved en rapport fra 2010 af den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet har der været vedvarende drøftelser om, hvorvidt der er behov for en ændring af affaldssektorens organisation. Indtil videre har drøftelserne ikke udmøntet sig i lovkrav om konkurrenceudsættelse eller selskabsdannelse af hele eller dele af affaldssektoren, men selskabsdannelsen inden for andre forsyningsområder har for nogle kommuner haft en afsmittende effekt.

Vi kan bistå i forbindelse ved selskabsdannelse på affaldsområdet og rådgive om fordele og ulemper forbundet med at selskabsgøre driften af hele eller dele affaldsforsyningen.

Samdrift med andre forsyningsområder

Affaldsforbrændingsanlæg fungerer ofte både som affaldsbehandlingsanlæg, varme- og elforsyning og er derfor omfattet af lovgivning for flere forsyningsområder.

Vi rådgiver om samdriften imellem flere forsyningsområder, herunder om prisfastsættelse og udgiftsfordeling imellem forsyningsområderne.

Økonomisk regulering

Affaldssektoren er i dag hovedsageligt underlagt en prisregulering baseret på hvile i sig selv-princippet. Hvile i sig selv-princippet er vanskeligt at konkretisere, og det har derfor givet anledning til en række sager ved både tilsynsmyndighederne og domstolene. Navnlig sager om fastsættelsen af affaldsgebyr har vist sig at volde vanskeligheder i praksis.

Vi rådgiver om affaldssektorens økonomiske regulering og fører gerne sager ved domstolene eller tilsynsmyndighederne om fortolkningen af hvile i sig selv-princippet og reglerne for fastsættelse af affaldsgebyr.

Affaldsdefinitionen og affaldshierarkiet

Affald kan både være et miljøproblem og en ressource. Kategoriseringen af affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen er derfor vigtig – både for affaldsproducenten, men også med henblik på at sikre, at affaldsfraktioner, som kan genanvendes eller anvendes til energiudvinding, ikke deponeres mv.

Vi rådgiver om affaldsreguleringen, herunder om affaldsdefinitionen og affaldshierarkiets anvendelse i konkrete sager.

Arbejdsområder

ikoner-08

Affald

Ikoner 13 19

Biogas

ikoner-09

El

Ikoner 14

Investering og virksomheds-
overdragelse

ikoner-02

Kommunernes retsforhold

ikoner-12

Natur og miljø

Ikoner 16

P2X

ikoner-06

Planlægning og ekspropriation

Ikoner 17

Solenergi

ikoner-07

Vand, spildevand og vandløb

ikoner-04

Varme

ikoner-03

Vindenergi

ikoner-05

Virksomheders kontraktforhold

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.