LinkedIn-feed

Arrangementer

Advokatfirmaet Energi & Miljø stiller erfaring og viden til rådighed for uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. Vi underviser på DANVADansk Fjernvarme, Ferskvandscentret og Komponent, herunder på DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforenings forsyningsjurauddannelse. Vi afholder desuden egne morgenmøder og webinarer med gratis deltagelse samt arrangerer gerne individuelle kurser ud fra specifikke behov.

Kommende arrangementer

Morgenmøde den 8. juni 2023: Varme

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder et morgenmøde om varme på ARoS Aarhus Kunstmuseum. Morgenmødet livestreames via Microsoft Teams. Deltagelse er gratis.

Afholdte arrangementer

Nyhedsarkiv

Nedenfor finder du vores nyhedsarkiv for april 2014-maj 2021.

Pr. 1. juni 2021 vil vores nyhedsbrev udkomme i form af indlæg på LinkedIn.

Følg os på LinkedIn og hold dig opdateret med den seneste juridiske viden inden for energi- og miljøsektoren.

Evaluering af planloven m.v. 2021 er offentliggjort

Som opfølgning på den politiske aftale om ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet” blev der i 2017 gennemført en lang række ændringer i planloven. Samtidig blev naturbeskyttelseslovens regler [...]

Ny Vejledning om strategisk planlægning for landsbyer i høring

Den 1. januar 2019 trådte planlovens regler om strategisk planlægning for landsbyer i kraft med virkning for forslag til kommuneplaner fra den 1. juli 2019. Ændringen betyder, at kommunerne skal tage stilling til muligheden for udviklingen af [...]

Ny ressortfordeling på planområdet

Regeringen oprettede den 21. januar 2021 et nyt Indenrigs- og Boligministerium. Dette medfører, at sager vedrørende rammerne for et områdes fysiske udvikling, herunder planloven, sommerhusloven, kolonihaveloven, samt sager vedrørende [...]

Ny vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 8. januar 2021 en ny vejledning vedrørende kommunernes planlægning for store sommerhuse. Vejledningen henvender sig primært til kommunerne med inspiration og vejledning om planlægning for områder med store [...]

Dom i Kriegers Flak-sagerne vedrørende gæsteprincippet

Vestre Landsret afsagde den 7. januar 2021 dom i Kriegers Flak-sagerne. Med dommen fastslås det, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse, hvor en lodsejer ved ekspropriation pålægges at stille sit areal til rådighed for et ledningsanlæg og [...]

Lov om miljøvurdering ændres efter krav fra EU-Kommissionen

Miljøministeren har fremsat et lovforslag om ændring af miljøvurderingsloven og husdyrbrugsloven. Det sker hovedsageligt for at imødekomme EU-Kommissionens kritik af den danske gennemførelse af VVM-direktivet, som ifølge EU-Kommissionen ikke har [...]

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.