Nyhedsarkiv

Nedenfor finder du vores nyhedsarkiv for april 2014-maj 2021.

Følg os på LinkedIn og hold dig opdateret med den seneste juridiske viden inden for energi- og miljøsektoren.

Høring af ejerskiftebekendtgørelse om brændeovne

Bekendtgørelsesudkastet iværksætter en indsats over for de ældre brændeovne og pejseindsatse ved at indføre krav om, at brændeovne og pejseindsatse, som er produceret før den 1. januar 2003, skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte af fast [...]

Dispensation fra fredskovspligt til solcellepark ophævet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved afgørelse af 9. november 2020 stadfæstet Miljøstyrelsens afslag på ophævelse af fredskovspligt samt afslag på ansøgning om dispensation fra skovloven i forbindelse med etablering af solcelleanlæg i fredet skov.

Ændring af store fyr-bekendtgørelsen i høring

Miljøstyrelsen sendte i perioden fra 30. oktober til 26. november 2020 et udkast til en ændring af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg i høring. Ændringen går ud på, at man vil indføre et nyt [...]

Vejledning om tilskud til Klima-Lavbundsprojekter

Miljøstyrelsen har sendt en bekendtgørelse vedrørende udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter) i høring. Styrelsen har ligeledes sendt en vejledning om tilskudsordning [...]

Oprensningspåbud ophævet på grund af uaktualitet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens § 41, stk. 1, og § 40, stk. 1, jf. § 77, stk. 1, nr. 1. Ved afgørelsen blev en kommunes påbud om at foretage en oprensning af udlagt forenet jord på en ejendom [...]

Stadfæstelse af påbud om begrænsning af støjgener fra boldbane

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 3, jf. § 91, stk. 1, hvor nævnet stadfæstede en kommunes afgørelse om påbud om forebyggende foranstaltninger til begrænsning af støjgener fra en [...]

Afgørelser i sager om støjgener fra tekniske anlæg

Inden for den seneste tid har Miljø- og Fødevareklagenævnet afsagt to afgørelser vedrørende kommunernes håndtering af støj fra henholdsvis installationer på den gamle Lillebæltsbro og fra en pumpestation.

Tilskud til energibesparelser i bygninger til helårsbeboelse

Energistyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse i høring. Det er hensigten, at den kommende bekendtgørelse skal udmønte de initiativer, der [...]

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.